Skip to content
Permalink
Browse files

har lagt innn innledenden info om valideringsregler for HTML dokumenter.

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Apr 4, 2014
1 parent 3ba11a9 commit bd168360eda0cba148c2b613c97e0e3103775355
Showing with 60 additions and 0 deletions.
  1. +35 −0 Dokumentformat/html.textile
  2. +22 −0 Dokumentformat/index.textile
  3. +3 −0 index.textile
@@ -0,0 +1,35 @@
---
layout: default
title: HTML dokument
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost/Dokumentformat
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := HTML fil
- Datatype := fil
- Kilde := DIFI
- Kommentar :=


Dersom en melding er levert som ren HTML vil denne vises til posttmottaker uten bruk av nettlesertillegg.

h3. Begrensninger

Av sikkerhetsmessige hensyn, og for å sikre korrekt visning i hele dokumentets levetid, kan dokumentet ikke inneholde referanser til eksternt innhold eller javascript.
Links til egne sider er unntatt og kan benyttes.
Bilder som ønskes brukt i HTML-brev skal derfor legges inn i HTML encodet etter ""data url scheme"" (RFC 2397).
HTML-dokumenter får ikke inneholder forms av følgende årsaker:
* Dersom serveren, som mottar POST fra en form, ikke svarer korrekt eller ikke lengre finnes, vil dette resultere i at brukerne blir møtt med en feil som ikke kan håndteres av postkassen.
* Det vil ikke kunne sende med troverdige opplysninger om hvem brukeren er.

Det tillates heller ikke bruk av Flash, Java, JavaScript eller andre tredjepartsløsninger som ikke inngår i HTML-standardene.

Det anbefales at HTML overholder W3C og WCAG av hensyn til tilgjengeligheten og for å sikre nettleserkompatibilitet. Det anbefales alltid at det ikke benyttes en fast bredde og at innholdet tilpasser seg browserens størrelse.

h3. Feilhåndtering

HTML-meldinger som ikke oppfyller disse kravene blir avvist ved mottak. Avsendervirksomheten må korrigere meldingene og sende på nytt.


@@ -0,0 +1,22 @@
---
layout: default
title: Dokumentformater
headtitle: Sikker digital post
---

h2. Innledning

Sikker digital posttjeneste kan i utgangspunktet frakte en hver filtype fra avsender til mottaker.
Det er derimot begrenset hva postkasseløsningene håndterer.
I postkassene er det støtte for PDF og HTML filer og andre formater vil kun være tilgjengelig i postkassene for nedlasting til eget utstyr.
Eksekverbare filer kan ikke sendes i Sikker digital posttjeneste.

Det utføres ingen endringer i innholdet i mottatte dokumenter.
Linker, bilder eller referanser til annet innhold fjernes ikke og dokumentet blir vist i et eget vindu/frame.


Visning av PDF, DOC, ODF og OOXML krever at brukeren har installert en viewer eller et annet program som kan vise det gjeldende formatet.
@@ -39,6 +39,9 @@ h2. Meldingsspesifikasjoner
# "StandardBusinessDocument":StandardBusinessDocument
# og eventuelt en "Dokumentpakke":ASiC

Beskrivelse av "dokumentformater":Dokumentformat/
Beskrivelser av meldingspesifikasjonen i "XSD":xsd/

h2. Sikkerhet

** "Bruk av sertifikater":Sertifikatbruk

0 comments on commit bd16836

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.