Skip to content
Permalink
Browse files
#176 dokumentert valideringsreglene
Lag til lenke til java bibliotek som implementerer valideringsreglene.
  • Loading branch information
Arne Berner committed Aug 19, 2015
1 parent ad17a02 commit bdbed6350d2a68236087098b35cedb4559ac1614
Showing with 17 additions and 0 deletions.
  1. +17 −0 utskrift/brev.textile
@@ -17,6 +17,7 @@ Sikker digital post støtter utskrift av PDF (inkludert PDF/A) med følgende beg

* PDF må ha 18mm venstremarg
** Utskriftstjenesten legger på strekkode i venstre kant av arket, som brukes for å kontrollere antall ark pr. konvolutt og ved stopp.
** Dette kravet valideres ikke, men er Avsender sitt ansvar å overholde.
* PDF må ha A4 (stående) størrelse
* PDF må ha standard PDF-fonter, eller embeddede fonter
* PDF versjon må være 1.0 – 1.5
@@ -26,3 +27,19 @@ Sikker digital post støtter utskrift av PDF (inkludert PDF/A) med følgende beg
** Les mer om dette "her":konvolutt
* Fysisk størrelse på PDF bør holdes så lavt som mulig.
** Det er ikke nødvendig å bruke høyoppløslige bilder o.l.


h2. Validering

Utskriftstjenesten validerer de fleste av kravene definert over, men ikke alle.
Avsender har ansvaret for å sikre at de sender forsendelser som overholder kravene over.
Det anbefales at avsender validerer dokumentene før forsendelse, dette gjøres ved bruk av følgende javabibliotek: "https://github.com/digipost/printability-validator/":https://github.com/digipost/printability-validator/


Kravet om 18mm venstremarg blir ikke validert av utskriftstjenesten.
Utskriftstjenesten vil overskrive deler av eventuell informasjon som er nærmere enn 18 mm når utskriftstjenesten tilfører en strekkode og et nummer.
Valideringen er skrudd av slik at avsender KAN sende dokumenter med mindre enn 18 mm venstremarg, dersom avsender ikke har mulighet til å overholde dette kravet.
Noe av informasjonen i brevet vil da bli overskrevet.0 comments on commit bdbed63

Please sign in to comment.