Skip to content
Permalink
Browse files

Meir om ebMS i SOAP Header, samt URN for aktører

  • Loading branch information...
kjorlaug
kjorlaug committed Apr 6, 2014
1 parent 313afe7 commit c048b5dd348b5d3cfc5a132eab340f1a7e9ecd1f
Showing with 79 additions and 10 deletions.
  1. +8 −8 Aktorer.textile
  2. +22 −2 UserMessage/CollaborationInfo.textile
  3. +27 −0 UserMessage/PartyInfo.textile
  4. +22 −0 UserMessage/PayloadInfo.textile
@@ -10,18 +10,18 @@ h2. Aktører og roller

Overføringen av postforsendelser fra avsender til mottaker innvolverer følgende parter/komponenter:

{background:#ddd}.|_. Aktør |_. Beskrivelse |
|_. Behandlingsansvarlig | offentlig aktør som er ansvarlig for postforsendelsen og som er Avsender av posten overfor Innbygger.
{background:#ddd}.|_. Aktør/URN |_. Beskrivelse |
|_. Behandlingsansvarlig<br/>urn:sdp:behandlingsansvarlig | offentlig aktør som er ansvarlig for postforsendelsen og som er Avsender av posten overfor Innbygger.
BØR signere "Standard Business Document":StandardBusinessDocument og "Dokumentpakke (ASiC)":ASiC |
{background:#ddd}.| Ansvarlig enhet | Er en mulig aktør som er en underenhet hos Behandlingsansvarlig som skal stå som Avsender for posten overfor Innbygger.
{background:#ddd}.| Ansvarlig enhet<br/>urn:sdp:ansvarlig | Er en mulig aktør som er en underenhet hos Behandlingsansvarlig som skal stå som Avsender for posten overfor Innbygger.
Ansvarlig enhet brukes hvis de enkelte enheter har samme organisasjonsnummer som Behandlingsansvarlig eller når den ansvarlige enhet ikke har en selvstendig avtale med Sentralforvalter om bruk av Sikker Digital Post.
Ansvarlig enhet brukes av Behandlingsansvarlige med et stort virkeområder som ønsker å differensiere Avsendere til Innbygger avhengig av de interne enhetene som sender digital post. |
|_. Databehandler | Avsender eller avtalepart hos avsender, ansvarlig for pakking og sikring av postforsendelser.
|_. Databehandler<br/>urn:sdp:databehandler | Avsender eller avtalepart hos avsender, ansvarlig for pakking og sikring av postforsendelser.
KAN signere "Standard Business Document":StandardBusinessDocument og "Dokumentpakke (ASiC)":ASiC |
{background:#ddd}.| Teknisk Avsender | Er en mulig aktør som gjennomfører den tekniske forsendelsen av posten på vegne av en databehandler. |
|_. Meldingsformidlerleverandør | Ansvarlig for formidling, sporing og rapportering av postforsendelser |
{background:#ddd}.|_. Postkasseleverandør | Ansvarlig for å tilgjengeliggjøre og oppbevare post til innbygger, samt å varsle innbygger når det er kommet ny post. |
|_. Mottaker | Mottaker av postforsendelsen, en Innbygger |
{background:#ddd}.| Teknisk Avsender<br/>urn:sdp:tekniskavsender | Er en mulig aktør som gjennomfører den tekniske forsendelsen av posten på vegne av en databehandler. |
|_. Meldingsformidlerleverandør<br/>urn:sdp:meldingsformidler | Ansvarlig for formidling, sporing og rapportering av postforsendelser |
{background:#ddd}.|_. Postkasseleverandør<br/>urn:sdp:postkasse | Ansvarlig for å tilgjengeliggjøre og oppbevare post til innbygger, samt å varsle innbygger når det er kommet ny post. |
|_. Mottaker <br/>urn:sdp:mottaker | Mottaker av postforsendelsen, en Innbygger |

*Ansvarlig enhet* og *Teknisk Avsender* er kun brukt ved behov i spesielle situasjoner.

@@ -1,13 +1,33 @@
---
layout: default
title: CollaborationInfo
title: CollabortationInfo
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost/Melding
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon om samhandlingsmønster for meldingen
- Definisjon := Informasjon om avtalt samhandlingsmønster for meldingen
- Datatype := complexType
- Kilde := "ebMS 3.0":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/core/ebms-header-3_0-200704.xsd

h4. Egenskaper

|_. Identifikator |_. Type |_. Kardinalitet | Kommentar |
| AgreementRef | tns:none-empty-string | 0..1 | Refereanse til PMode.Agreement |
| Service | tns:Service | 1..1 | Verdi i PMode[1].BusinessInfo.Service |
| Action | xsd:token | 1..1 | PMode[1].BusinessInfo.Action |
| ConversationId | xsd:token | 1..1 | Alltid SBDH.InstanceIdentifiser til den opprinnelige DigitalForsendelse meldingen |

h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<eb:CollaborationInfo>
<eb:AgreementRef>http://begrep.difi.local/SikkerDigitalPost/Meldingsutveksling/FormidleDigitalPostForsendelse</eb:AgreementRef>
<eb:Service>SDP</eb:Service>
<eb:Action>FormidleDigitalPost</eb:Action>
<eb:ConversationId>%%SBD.InstanceIdentifier%%</eb:ConversationId>
</eb:CollaborationInfo>
</pre>


@@ -11,3 +11,30 @@ group: SikkerDigitalPost/Melding
- Datatype := complexType
- Kilde := "ebMS 3.0":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/core/ebms-header-3_0-200704.xsd

h4. Egenskaper

Består av to elementer som identifiserer avsender (eb:From) og mottaker (eb:To), som hver har følgende egenskaper

|_. Identifikator |_. Type |_. Kardinalitet | Kommentar |
| PartyId | "Virksomhetsidentifikator":/Felles/virksomhetsidentifikator | 1..1 | |
| Role | "Konstant":../Aktorer | 1..1 | Definerer rollen i meldingsutvesklingen |

h4. Kodeverdier for konstanten Role

Role skal benytte URN som angitt i listen over "aktører":../Aktorer. Merk at avsender av en Digital Forsendelse ofte er enten en behandlingsansvarlig (produsent av meldingen) eller databehandler (som formidler meldingen etter avtale med behandlingsansvarlig)

h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<eb:PartyInfo>
<eb:From>
<eb:PartyId type="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9908">%%ORG_NR_PK%%</eb:PartyId>
<eb:Role>urn:sdp:postkasse</eb:Role>
</eb:From>
<eb:To>
<eb:PartyId type="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9908">%%ORG_NR_MF%%</eb:PartyId>
<eb:Role>urn:sdp:meldingsformidler</eb:Role>
</eb:To>
</eb:PartyInfo>
</pre>

@@ -11,3 +11,25 @@ group: SikkerDigitalPost/Melding
- Datatype := complexType
- Kilde := "ebMS 3.0":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/core/ebms-header-3_0-200704.xsd

h4. Egenskaper

|_. Identifikator |_. Type |_. Kardinalitet | Kommentar |
| PartInfo | PartInfo | 1.. | Beskriver vedlegget |

h4. Kommentar

En SDP forretningsmelding skal alltid ha en PartInfo med referanse til SoapBody, og alternativt en til med referanse til ASIC-E vedlegg

h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<eb:PayloadInfo>
<eb:PartInfo href="#soapBody"/>
<eb:PartInfo href="cid:sdp:asic">
<eb:PartProperties>
<eb:Property name="MimeType">application/vnd.etsi.asic-e+zip</eb:Property>
</eb:PartProperties>
</eb:PartInfo>
</eb:PayloadInfo>
</pre>

0 comments on commit c048b5d

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.