Skip to content
Permalink
Browse files

Merge pull request #2 from digipost/lenke-i-manifest

Flytter `lenke`-elementet til manifestet i ASiC-pakken
  • Loading branch information...
sindrebn committed Oct 4, 2017
2 parents 3ff902e + 4c29212 commit c13791e1981969856ed751d93ff31d0f4202ed18
Showing with 51 additions and 49 deletions.
  1. +7 −0 eksempler/sdpManifest.xml
  2. +0 −5 eksempler/sdpMelding-digital.xml
  3. +44 −0 xsd/sdp-manifest.xsd
  4. +0 −44 xsd/sdp-melding.xsd
@@ -29,4 +29,11 @@
<tittel lang="no">journal</tittel>
</vedlegg>

<lenke>
<url>https://www.avsender.no/svar</url>
<beskrivelse lang="no">Vennligst svar på denne viktige meldingen for videre saksbehandling.</beskrivelse>
<knappTekst lang="no">Svar på den viktige meldingen</knappTekst>
<frist>2017-10-01T12:00:00+02:00</frist>
</lenke>

</manifest>
@@ -87,11 +87,6 @@
</repetisjoner>
</smsVarsel>
</varsler>
<lenke>
<url>https://www.avsender.no/svar</url>
<knappTekst lang="no">Svar på den viktige meldingen</knappTekst>
<frist>2017-10-01T12:00:00+02:00</frist>
</lenke>
</digitalPostInfo>

<dokumentpakkefingeravtrykk>
@@ -19,6 +19,7 @@
<xsd:element name="avsender" type="Avsender" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="hoveddokument" type="Dokument" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="vedlegg" type="Dokument" minOccurs="0" maxOccurs="200"/>
<xsd:element name="lenke" type="Lenke" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

@@ -60,4 +61,47 @@
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="Lenke">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="url" type="HttpLenke" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="beskrivelse" type="LenkeBeskrivelseTekst" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="knappTekst" type="LenkeKnappTekst" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="frist" type="xsd:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:simpleType name="HttpLenke">
<xsd:restriction base="xsd:anyURI">
<xsd:pattern value="https?://.+" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:complexType name="LenkeBeskrivelseTekst">
<xsd:simpleContent>
<xsd:extension base="LenkeBeskrivelseTekstString">
<xsd:attribute name="lang" type="Spraakkode" use="required"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="LenkeBeskrivelseTekstString">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="1"/>
<xsd:maxLength value="70"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:complexType name="LenkeKnappTekst">
<xsd:simpleContent>
<xsd:extension base="LenkeKnappTekstString">
<xsd:attribute name="lang" type="Spraakkode" use="required"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="LenkeKnappTekstString">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="1"/>
<xsd:maxLength value="30"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

</xsd:schema>
@@ -109,7 +109,6 @@
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="varsler" type="Varsler" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="lenke" type="Lenke" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

@@ -200,49 +199,6 @@
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:complexType name="Lenke">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="url" type="HttpLenke" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="beskrivelse" type="LenkeBeskrivelseTekst" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="knappTekst" type="LenkeKnappTekst" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="frist" type="xsd:dateTime" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:simpleType name="HttpLenke">
<xsd:restriction base="xsd:anyURI">
<xsd:pattern value="https?://.+" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:complexType name="LenkeBeskrivelseTekst">
<xsd:simpleContent>
<xsd:extension base="LenkeBeskrivelseTekstString">
<xsd:attribute name="lang" type="Spraakkode" use="required"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="LenkeBeskrivelseTekstString">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="1"/>
<xsd:maxLength value="70"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:complexType name="LenkeKnappTekst">
<xsd:simpleContent>
<xsd:extension base="LenkeKnappTekstString">
<xsd:attribute name="lang" type="Spraakkode" use="required"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="LenkeKnappTekstString">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="1"/>
<xsd:maxLength value="30"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<!-- typer nedenfor er for fysisk post -->

<xsd:complexType name="FysiskPostInfo">

0 comments on commit c13791e

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.