Skip to content
Permalink
Browse files

oppdatert illustrasjoner i henhold til endringer ønsket i issues #12

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Mar 27, 2014
1 parent 9556da1 commit c33abe2087e58ccad33766b3bb4b79c8ff4c13f5
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 Melding.textile
  2. BIN illustrasjoner.vsd
  3. BIN meldingsstruktur.jpg
@@ -17,7 +17,7 @@ h3. Attributer
| "Avsender":Avsender | 1..1 | "Avsender":Avsender |
| "Mottaker":Mottaker | 1..1 | "Mottaker":Mottaker |
| "Varsler":Varsler | 0..1 | "Varsler":Varsler |
| "DokumentPakke":DokumentPakke | 1..1 |"DokumentPakke":DokumentPakke |
| "sdp:Dokumentpakke":Dokumentpakke | 1..1 |"sdp:Dokumentpakke":Dokumentpakke |
| virkningsdato | 0..1 | xs:date |
| "sikkerhetsnivaa":/Felles/sikkerhetsnivaa | 1..1 | xs:int |
| aapningskvittering | 0..1 | xs:string |
BIN +0 Bytes (100%) illustrasjoner.vsd
Binary file not shown.
BIN +701 Bytes (100%) meldingsstruktur.jpg
Binary file not shown.

0 comments on commit c33abe2

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.