Skip to content
Permalink
Browse files

Merge branch 'master' of https://github.com/difi/begrep-SikkerDigital…

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Jan 7, 2015
2 parents 03031ea + 418a818 commit c42895c5621132c2aac140bc4a32f7dda8014e82
Showing with 12 additions and 1 deletion.
  1. +12 −1 xsd/sdp-melding.xsd
@@ -87,7 +87,18 @@

<xsd:complexType name="DigitalPostInfo">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="virkningsdato" type="xsd:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:choice>
<xsd:element name="virkningsdato" type="xsd:date" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dag når en melding tidligst kan gjøres tilgjengelig i innbygger sin postkasse. Posten tilgjengeliggjøres da ved midnatt. Krav til når meldingen er tilgjengeliggjort er beskrevet i kontraktene med Leverandørene.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="virkningstidspunkt" type="xsd:datetime" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dag og Tidspunkt for når en melding tidligst kan gjøres tilgjengelig i innbygger sin postkasse. Krav til når meldingen er tilgjengeliggjort er beskrevet i kontraktene med Leverandørene.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element name="aapningskvittering" type="xsd:boolean" default="false" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="sikkerhetsnivaa" type="Sikkerhetsnivaa" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="ikkeSensitivTittel" minOccurs="1" maxOccurs="1" type="Tittel">

0 comments on commit c42895c

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.