Skip to content
Permalink
Browse files

#155 - oppdatert meny og diagrammer med lenker til de nye meldingstyp…

…ene.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Nov 17, 2014
1 parent 15ad7b2 commit c4df7c1719ef6008976f76a5c6d2f9ba7a6b6c09
Binary file not shown.
Binary file not shown.
@@ -30,9 +30,9 @@ table(table table-striped).
|_. Prosess |_. Fra |_. Til |_. Beskrivelse |
| "DigitalPostmelding":../meldinger/DigitalPostMelding | "Avsender":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Avsender sender alltid sine meldinger til meldingsformidler. Transportkvittering fra meldingsformidler indikerer at denne har tatt over ansvaret for videre formidling av meldingen |
| DigitalPostmelding | "Meldingsformidler":Aktorer | "Utskriftstjeneste":Aktorer | Meldingsformidler mellomlagrer meldingen inntil Utskriftstjeneste har returnert en transportkvittering. |
| "Mottakskvittering[2]":../meldinger/Mottakskvittering | "Utskriftstjeneste":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Utskriftstjeneste sender en "Mottakskvittering":../meldinger/Mottakskvittering for å signalisere at utskriftstjenesten har mottatt og lagt meldingen klar til behandling. |
| "Postlagtkvittering[3]":../meldinger/Postlagtkvittering | "Utskriftstjeneste":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Utskriftstjeneste sender en "Postlagtkvittering":../meldinger/Postlagtkvittering for å signalisere at posten er skrevet ut, konvolutert og postlagt. |
| "ReturPostkvittering[5]":../meldinger/ReturPostkvittering | "Utskriftstjeneste":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Utskriftstjeneste sender en "ReturPostkvittering":../meldinger/ReturPostkvittering for å signalisere at posten har kommet tilbake og ikke kan leveres til innbygger. |
| "MottaksKvittering[2]":../meldinger/MottaksKvittering | "Utskriftstjeneste":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Utskriftstjeneste sender en "MottaksKvittering":../meldinger/MottaksKvittering for å signalisere at utskriftstjenesten har mottatt og lagt meldingen klar til behandling. |
| "PostlagtKvittering[3]":../meldinger/PostlagtKvittering | "Utskriftstjeneste":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Utskriftstjeneste sender en "PostlagtKvittering":../meldinger/PostlagtKvittering for å signalisere at posten er skrevet ut, konvolutert og postlagt. |
| "ReturPostKvittering[5]":../meldinger/ReturPostKvittering | "Utskriftstjeneste":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Utskriftstjeneste sender en "ReturPostKvittering":../meldinger/ReturPostKvittering for å signalisere at posten har kommet tilbake og ikke kan leveres til innbygger. |
| HentKvittering | "Avsender":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Avsender sender forespørsel til Meldingsformidler om å få levert ventende kvitteringer[4] |

fn1. Avsender bør også ha et aktivt forhold til statusen til en melding. Meldingsflytdiagrammet kan med fordel ses i sammenheng med "tilstandsdiagrammet":avsender_tilstanddiagram for sikker digital post.
@@ -10,6 +10,8 @@ children:
- name: Forretningsmeldinger/Leveringskvittering
- name: Forretningsmeldinger/Åpningskvittering
- name: Forretningsmeldinger/Varslingfeiletkvittering
- name: Forretningsmeldinger/MottaksKvittering
- name: Forretningsmeldinger/PostlagtKvittering
- name: Forretningsmeldinger/Feil
- name: Forretningsmeldinger/FlyttetDigitalpost

@@ -41,6 +43,8 @@ table(table table-striped).
| "LeveringsKvittering":LeveringsKvittering | Kvittering på at digital post er tilgjengeliggjort |
| "ÅpningsKvittering":AapningsKvittering | Kvittering fra Innbygger for at digital post er åpnet |
| "Varslingfeilet":VarslingfeiletKvittering | Kvittering for at en spesifisert varsling ikke har blitt sendt |
| "MottaksKvittering":MottaksKvittering | Kvittering fra utskrift og forsendelsestjenesten om at melding er mottatt og lagt til print |
| "PostlagtKvittering":PostlagtKvittering | Kvittering fra utskrift og forsendelsestjenesten om at melding er postlagt |
| "Feil":FeilMelding | Generel feilkvittering |
| "FlyttetDigitalpost":FlyttetDigitalPostMelding | For flytting av post fra en postkasse til en annen. Brukes kun i mellom postkasseleverandørene |

0 comments on commit c4df7c1

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.