Skip to content
Permalink
Browse files

#70 dokumentert feilhåndtering både på forretningsnivå og transportnivå.

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Jun 10, 2014
1 parent 0923d8f commit c68de58c827bfb958229600ddafc5def4240ad23
@@ -0,0 +1,56 @@
---
layout: default
title: Forretningsfeil
headtitle: Sikker digital post - Forretningsfeil
group: Feilhåndtering

id: Feilhåndtering/Forretningsfeil

next: Feilhåndtering/Transportfeil

---

h2. {{page.title}}

Følgende forretningsfeil kan oppstå i Sikker Digital Post.


table(table table-striped).
|_. Feil |_. Beskrivelse |
|_. Manglende mottakskvittering fra Meldingsformidler | eb:Reciept uteblir fra meldingsformidler. Meldingen er dermed ikke sendt. |
|_. Manglende "Leveringskvittering":../meldinger/LeveringsKvittering | Postkasseleverandør har ikke tilgjengeliggjort posten. |
|_. Mottak av "Feilmelding":../meldinger/FeilMelding | Det har oppstått problemer med tilgjengeliggjøren av psoten og Postkasseleverandør har sendt en Feilmelding |
|_. Mottak av "Varslingfeiletkvittering":../meldinger/VarslingfeiletKvittering | Postkasseleverandør har ikke varslet Innbygger som avtalt |


h3. Manglende mottakskvittering fra Meldingsformidler

Meldingsformidler vil verifisere format og innhold på "StandardBusinessDocumentHeader":../forretningslag/StandardBusinessDocument/StandardBusinessDocumentHeader ved mottak av en "DigitalPostMelding":../meldinger/DigitalPostMelding.
Dette gjøres for å sikre at meldingen kan rutes videre til en postkasseleverandør og garantere for at forretningskvitteringer vil kunne bli returnert til Avsender.

Ved feil i "StandardBusinessDocumentHeader":../forretningslag/StandardBusinessDocument/StandardBusinessDocumentHeader vil meldingsformidler returnere en "SignalMessage med Error":../transportlag/SignalMessage/.

Denne metoden for feilhåndtering fra Meldingsformidler er valgt for å gi en rask, enkel og sikker feilhåndtering fra Meldingsformidler.
Meldingsformidler returnerer ingen forretningskvitteringer, men operer nærmere transportlaget, dette er årsaken til at feil i adresseringsinformasjonen i "StandardBusinessDocumentHeader":../forretningslag/StandardBusinessDocument/StandardBusinessDocumentHeader vil resultere i en "SignalMessage med Error":../transportlag/SignalMessage/ og ikke en egen forretningsfeil som Avsender må hente igjennom kvitteringsgrensesnittet.

h3. Manglende Leveringskvittering

Postkasseleverandør skal returnere en "Leveringskvittering":../LeveringsKvittering til Avsender.
Dersom denne uteblir lengre enn forventet bør Avsender håndtere dette igjennom feilhåndteringsprosedyrer etablert med sentralforvalter.
(Feilhåndteringsprosedyrene etableres som del bruksvilkår og er ikke ferdigstilt pt.)

h4. Hvor lenge skal en Avsender vente på en Leveringskvittering?

Dette avhengiger av hva Avsender har sendt.
Dersom Avsender sender en prioritert digital post skal en Leveringskvittering leveres i løpet av minutter, mens dersom en Avsender sender en normaal digital post kan det ta et par timer.
Mer tydelige beskrivelser vil bli utarbeidet i forbindelse bruksvilkårene.

h3. Mottak av Feilmelding

Les mer om hvordan Avsender bør håndtere en "Feilmelding":../meldinger/FeilMelding.

h3. Mottak av Varslingfeiletkvittering

Les mer om hvordan Avsender bør håndtere en "Varslingfeiletkvittering":../meldinger/VarslingfeiletKvittering.


@@ -1,13 +1,20 @@
---
layout: default
title: Meldingsutveksling - Feilhåndtering
headtitle: Sikker digital post
title: Transportfeil
headtitle: Sikker digital post - Transportfeil
group: Feilhåndtering

id: Feilhåndtering/Transportfeil

next: Feilhåndtering/Eksempler

---

h2. Feiltyper
h2. {{page.title}}

Feil som oppstår i meldingsutvekslingen er transportfeil og ikke forretningsfeil.
Forretningsfeil sendes som egne "StandardBusinessDocument":StandardBusinessDocument/ og er ikke beskrivet videre her.
Forretningsfeil sendes som egne "StandardBusinessDocument":../forretningslag/StandardBusinessDocument/ og er ikke beskrivet videre her.


h3. Feil ved meldingsutveksling

@@ -1,8 +1,26 @@
---
layout: default
title: Placeholder
title: Feilhåndtering
headtitle: Sikker digital post
group: Feilhåndtering

id: Feilhåndtering

next: Feilhåndtering/Forretningsfeil

children:
- name: Feilhåndtering/Forretningsfeil
- name: Feilhåndtering/Transportfeil
- name: Feilhåndtering/Eksempler


---

h2. Content to come

Dokumentasjonen av feilhåndtering er delt opp i følgende kapitler:

table(table table-striped).
| "Forretningsfeil":Forretningsfeil | Hva er en forretningsfeil og hvordan skal den håndteres? |
| "Transportfeil":Transportfeil | Hvilke tekniske feil kan oppstå og hvordan skal disse håndteres? |


0 comments on commit c68de58

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.