Skip to content
Permalink
Browse files

#169 - oppdatert dokumentasjonen, Landkode er anbefalt brukt. Land br…

…ukes kun dersom Landkode ikke er tilgjengelig.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Feb 2, 2015
1 parent 262cbe9 commit c6e9f9c157b6a0f7ab66b3ffe9a9832decbc772b
Showing with 4 additions and 80 deletions.
  1. +4 −80 begrep/FysiskPostadresse.textile
@@ -40,86 +40,10 @@ table(table table-striped).
| "adresselinje 2":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string | 0..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string | Maks 100 tegn |
| "adresselinje 3":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string | 0..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string | Maks 100 tegn |
| "adresselinje 4":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string | 0..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string | Maks 100 tegn |
| "land":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string | 80 siffer |
| "landkode":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string | To-bokstavs landkode ihht "ISO 3166-1 alpha-2 standarden":http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2 |

i tillegg et av følgende to felt:

h4. XSD eksempel

<pre>

<xsd:complexType name="FysiskPostadresse">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="navn" type="Navn" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:choice>
<xsd:element name="norskMottakeradresse" type="NorskPostadresse" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="utenlandskMottakeradresse" type="UtenlandskPostadresse" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:simpleType name="Navn">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="130"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:complexType name="NorskPostadresse">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="adresselinje1" type="Adresselinje" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="adresselinje2" type="Adresselinje" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="adresselinje3" type="Adresselinje" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="postnummer" type="norskpostnummer" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="poststed" type="Poststed" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="UtenlandskPostadresse">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="adresselinje1" type="Adresselinje" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="adresselinje2" type="Adresselinje" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="adresselinje3" type="Adresselinje" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="adresselinje4" type="Adresselinje" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:choice>
<xsd:element name="land" type="Land" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="landkode" type="Landkode" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:simpleType name="Adresselinje">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="100" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="norskpostnummer">
<xsd:restriction base="xsd:string" />
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="Poststed">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="80" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>


<xsd:simpleType name="Land">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="80" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

table(table table-striped).
| "landkode":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string | Anbefalt brukt fremfor land. To-bokstavs landkode ihht "ISO 3166-1 alpha-2 standarden":http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2 |
| "land":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string | Maks. 80 siffer, brukes dersom Avsender ikke har mulighet til å benytte landkode. |

<xsd:simpleType name="Landkode">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
To-bokstavs landkode ihht ISO 3166-1 alpha-2 standarden.
(http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="2" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</pre>

0 comments on commit c6e9f9c

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.