Skip to content
Permalink
Browse files

#33 - lagt til noe informasjon for å beskrive hvor lenge MF mellomlag…

…rer meldingene.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Oct 21, 2014
1 parent 3866130 commit c9c61902e504b2eee63581cb38c92cabcd9a6da7
Showing with 7 additions and 0 deletions.
  1. +7 −0 transportlag/Meldingsutveksling/index.textile
@@ -46,9 +46,16 @@ Det mest aktuelle scenariet for Digitalpost meldinger er relatert til planlagt/i
For kvitteringsmeldinger mellomlagrer meldingsformidler meldingene i en kø til de blir hentet av avsender.
Målsetningen er at infrastrukturen i høyest mulig grad skal fungere normalt for avsender når denne type hendelser blir håndtert.

Normalt vil meldinger til Postkasseleverandørene mellomlagres i sekunder eller opp til noen minutter (10 til 15 minutter).
For kvitteringsmeldinger til Avsender så er mellomlagringstiden avhengig av hvor ofte Avsender henter kvitteringene, les mer om dette i kapittelet nedenfor.

Maksimal tid for mellomlagring er definert slik:

- normal melding := Mellomlagres i opptil 25+5 dager
- prioritert melding := Mellomlagres i opptil 24 timer

Denne lange mellomlagringstiden er kun aktuell i spesielle tilfeller der en aktør har en feil, eller det på annen måte er behov for manuell oppfølging av en melding for å få ferdigbehandlet den.


h4. Intervall mellom kvitteringsforespørsler

0 comments on commit c9c6190

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.