Skip to content
Permalink
Browse files

Merge pull request #88 from digipost/fjerne_tilbaketrekking_fra_xsd

Fjerne tilbaketrekking fra xsd
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Jun 10, 2014
2 parents e175cde + 85dbfd7 commit ca9946d7d9dbf09685c415a87d070732cf8b65e8
Showing with 1 addition and 27 deletions.
  1. +0 −1 xsd/sdp-feil.xsd
  2. +0 −1 xsd/sdp-kvittering.xsd
  3. +0 −3 xsd/sdp-manifest.xsd
  4. +0 −21 xsd/sdp-melding.xsd
  5. +1 −1 xsd/sdp.xsd
@@ -1,5 +1,4 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xsd:schema version="1.0" targetNamespace="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10" elementFormDefault="qualified"
xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
@@ -1,7 +1,6 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
targetNamespace="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10"
elementFormDefault="qualified" version="1.0">

@@ -6,10 +6,8 @@

<xsd:include schemaLocation="sdp-felles.xsd"/>


<xsd:element name="manifest" type="Manifest"/>


<xsd:complexType name="Manifest">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
@@ -24,7 +22,6 @@
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>


<xsd:complexType name="Dokument">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="tittel" minOccurs="0" maxOccurs="1" type="Tittel">
@@ -2,19 +2,14 @@
<xsd:schema
xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:enc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
targetNamespace="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10" elementFormDefault="qualified" version="1.0">

<xsd:include schemaLocation="sdp-felles.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#" schemaLocation="w3/xenc-schema.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="w3/xmldsig-core-schema.xsd"/>


<xsd:element name="digitalPost" type="DigitalPost" />
<xsd:element name="tilbaketrekking" type="Tilbaketrekking" /><xsd:complexType name="DigitalPost" >
<xsd:annotation>
@@ -50,21 +45,6 @@
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="Tilbaketrekking">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Meldingen sendes dersom det oppdages alvorlig feil i en DigitalPost. Dette kan f.eks. være
dersom DigitalPost er sendt til feil Mottaker. Ved feilforsendelser tilbyr postkasseleverandørene
mulighet for, på bakgrunn av konversasjonsId, at dokumenter kan trekkes tilbake av avsender. Hvis
tilbaketrekking skjer innen virkningsdato er inntruffet, vil dokumentet bli fjernet fra
mottakerens postkasse.
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="Melding" />
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="Repetisjoner">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="dagerEtter" minOccurs="1" maxOccurs="10">
@@ -168,7 +148,6 @@
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>


<!-- typer nedenfor er for fysisk post -->

<xsd:complexType name="FysiskPostInfo">
@@ -1,6 +1,6 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema version="1.0" targetNamespace="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10" xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:enc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#" xmlns:sawsdl="http://www.w3.org/ns/sawsdl" elementFormDefault="qualified">
xmlns:sawsdl="http://www.w3.org/ns/sawsdl" elementFormDefault="qualified">

<xsd:import namespace="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#" schemaLocation="w3/xenc-schema.xsd" />

0 comments on commit ca9946d

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.