Skip to content
Permalink
Browse files

#91 - forsøk på eksempel for å illustrere betre

  • Loading branch information...
kjorlaug committed Jun 27, 2014
1 parent 6b5f44a commit caab558ea06ad314e64d2d4e7e0ddf0f67b735f7
Showing with 34 additions and 4 deletions.
  1. +34 −4 forretningslag/meldingsformat.textile
@@ -29,9 +29,39 @@ table(table table-striped table-condensed).
| Standard Business Document | "Avsender":Aktorer | DigitalPostMelding/Avsender | Registrert hos Sentralforvalter | Skal alltid være den samme som eier av Forretningsmelding |
| Transportinformasjon | "Avsender":Aktorer | SBDH/Sender | Angitt som sender i Standard Business Document, registrert hos Sentralforvalter | Aktøren som er ansvarlig for kommunikasjon med Meldingsformidler. Bør være den samme som over, men kan være en "Databehandler":Aktorer |

Meldingsformidler er ansvarlig for å validere eier-integriteten i meldingen på vegne av Sentralforvalter. Meldinger som ikke har gyldig integritet blir avvist. Integriteten blir sjekket ved å sammenligne virksomhetsidentifikator i virksomhetssertifikat med identifikator i meldingen på signaturen relatert til den delen av meldingen.
Meldingsformidler er ansvarlig for å validere eier-integriteten i meldingen på vegne av Sentralforvalter. Meldinger som ikke har gyldig integritet blir avvist.
Integriteten blir sjekket ved å sammenligne virksomhetsidentifikator i virksomhetssertifikat med identifikator i meldingen på signaturen relatert til den delen av meldingen,
og at kombinasjonen av disse stemmer med opplysninger registrert hos Sentralforvalter.

h3. Standarder benyttet i strukturen
h3. Praktiske eksempler

h4. "Best practise" eksempel

<code>
Avsender (NAV) tilpasser eget fagsystem og bruker sitt eget virksomhetssertifikat
</code>

table(table table-striped table-condensed).
|_. Felt |_. Verdi[1] |_. Signatur[1] |_. Validering |
| Manifest/Avsender | NAV | NAV | Postboks sjekker at Dokumentpakken er signert av NAV, verdien i Manifest/Avsender er NAV og at Manifest/Avsender har samme verdi som DigitalPostMelding/Avsender |
| DigitalPostMelding/Avsender | NAV | - | Meldingsformidler sjekker at kombinasjonen DigitalPostMelding/Avsender og SBDH/Sender er gyldig (godkjent av Sentralforvalter) |
| SBDH/Sender | NAV | NAV | Meldingsformidler sjekker at signaturen stemmer med verdien i SBDH/Sender (skal være like) |
| ebms/SOAP | NAV | NAV | Meldingsformidler sjekker at denne er korresponderer med SBDH/Sender. For Postboks vil denne verdien alltid være Meldingsformidler (men den skal fortsatt valideres for å sikre at den kommer fra Meldingsformidler |

h4. "Påvegne" eksempel

<code>
Avsender (Bunadsrådet) bruker en skytjeneste levert av Acos
</code>

table(table table-striped table-condensed).
|_. Felt |_. Verdi[1] |_. Signatur[1] |_. Validering |
| Manifest/Avsender | Bunadsrådet | Acos | Postboks sjekker at Dokumentpakken er signert av Acos, verdien i Manifest/Avsender er Bunadsrådet og at Manifest/Avsender har samme verdi som DigitalPostMelding/Avsender |
| DigitalPostMelding/Avsender | Bunadsrådet | - | Meldingsformidler sjekker at kombinasjonen DigitalPostMelding/Avsender og SBDH/Sender er gyldig (godkjent av Sentralforvalter) |
| SBDH/Sender | Acos | Acos | Meldingsformidler sjekker at signaturen stemmer med verdien i SBDH/Sender (skal være like) |
| ebms/SOAP | Acos | Acos | Meldingsformidler sjekker at denne er korresponderer med SBDH/Sender. For Postboks vil denne verdien alltid være Meldingsformidler (men den skal fortsatt valideres for å sikre at den kommer fra Meldingsformidler |

h2. Standarder benyttet i strukturen

* Integritet ivaretas ved at dokumentene (posten til mottaker) pakkes og signeres iht. "Associated Signature Container (ASiC)":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103174/02.02.01_60/ts_103174v020201p.pdf fra ETSI. Dette formatet ivaretar integriteten over tid.
* Konfidensialitet fra avsender til mottaker ivaretas ved bruk av "Cryptographic Message Syntax (CMS)":http://tools.ietf.org/html/rfc5652 fra IETF
@@ -40,10 +70,10 @@ h3. Standarder benyttet i strukturen

For mer informasjon se relevante deler av dokumentasjonen.

h3. Illustrasjon
h2. Illustrasjon

En komplett melding slik som den blir overført mellom to punkter i infrastrukturen kan illustreres på følgende måte:

"!(img-responsive)meldingsstruktur_enkel.jpg(Figuren viser en overordnet beskrivelse av meldingen i Sikker digital post)!":meldingsstruktur_enkel.jpg


fn1. Det er brukt organisasjonsnavn i stedet for organisasjonsnummer for å gjøre det litt mer lesevennlig.

0 comments on commit caab558

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.