Skip to content
Permalink
Browse files

endring av formatering/overskrift

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Dec 12, 2014
1 parent a4b4cfb commit cbe9ca375708cc466f3fec4dae41660f9f805549
Showing with 1 addition and 0 deletions.
  1. +1 −0 meldinger/LeveringsKvittering.textile
@@ -30,6 +30,7 @@ h4. For Fysiskpost forsendelser
Kvitteringen leveres når brevene er gjort klar for postlegging. Postleverandøren vil kort tid etterpå komme og hente brevene som er lagt til postlegging.
Postlegging gjøres en gang om dagen på hverdager, så denne typen kvitteringer kan forventes tilgjengelig for Avsender omtrent på samme tidspunkt for alle meldinger som postlegges samme dag.

h4. Arkivering av kvittering

Det anbefales at "Behandlingsansvarlig":../forretningslag/Aktorer arkiverer denne kvitteringen som bevis på at "posten":DigitalPostMelding er levert til "Mottaker":../begrep/Mottaker.

0 comments on commit cbe9ca3

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.