Skip to content
Permalink
Browse files

Merge branch 'master' of https://github.com/difi/begrepskatalog

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Mar 20, 2014
2 parents 2c64478 + 1bc0e36 commit ce0b35fdc0261793b17e125adcd3ce69ea650175
Showing with 41 additions and 97 deletions.
  1. +7 −0 ASiC.textile
  2. +7 −0 Melding.textile
  3. +7 −0 Sbdh.textile
  4. +20 −97 index.textile
@@ -0,0 +1,7 @@
---
layout: default
title: Sikker digital post - ASiC
headtitle: Sikker digital post - ASiC
---

h2. Intro
@@ -0,0 +1,7 @@
---
layout: default
title: Sikker digital post - Melding
headtitle: Sikker digital post - Melding
---

h2. Intro
@@ -0,0 +1,7 @@
---
layout: default
title: Sikker digital post - Standard Business Document Header
headtitle: Sikker digital post - Standard Business Document Header
---

h2. Intro
@@ -1,110 +1,33 @@
---
layout: default
title: Sikker digital post
headtitle: Oppslagstjenesten for kontakt og reservasjonsregisteret
headtitle: Sikker digital post
---

h3. Bakgrunn
h2. Bakgrunn

Begrepskatalogen for sikker digital post definerer de forskjellige delene av postmeldingen som skal gå fra en offentlig avsender til en privat mottaker sin postboks.

Overføringen av postmeldingen fra avsender til mottaker innvollverer følgende parter/komponenter:
* Avsender - offentlig aktør som skal sende en post
* Meldingshåndterer (avsender eller avtalepart hos avsender) - ansvarlig for pakking og sikring av postmeldingen
* Meldingsformidler - ansvarlig for formidling, sporing og rapportering av postmeldinger
* Postboks - ansvarlig for lagring av post på vegne av innbygger, samt varsling når det kommer nye poster til innbygger.

h3. Tjenestespesifikasjonen:
Overføring fra meldingshåndterer til meldingsformidler til postboks skjer gjennom sikre grensesnitt definerte med ebMS 3.0 standarden og implementert etter en AS4 grensesnitt profil.

Noen eksempel XML'r:
* "sdpManifest.xml":xsd/sdpManifest.xml
* "sdpMelding.xml":xsd/sdpMelding.xml
* "StandardBusinessDocument.xml":xsd/StandardBusinessDocument.xml
Postmeldingen i seg selv består av følgende deler:
* "Standard Business Document Header":Sbdh - inneholder informasjonen som meldingsformidler trenger for å formidle meldingen.
* "Sikker Digital Melding":Melding - inneholder informasjon som postboksen trenger for å presentere og håndtere dokumentpakken
* "Sikker Digital ASiC Dokumentpakke":ASiC - inneholder posten (brev og evt vedlegg) med informasjon som trengst for å ivareta integritet i meldingen over lang tid

h3. Datamodell:
Denne meldingen blir igjen pakket inn i ebMS 3.0 rammeverket, og resultatet blir en melding med følgende struktur:

* Illustrasjon
!{width:80%}meldingsstruktur.jpg!

h3. Klassedefinisjonen:
h3. Refererte standarder

<ul class='nav'>
{% assign pages_list = site.pages %}
{% assign group = "SikkerDigitalPost/complexType" %}
{% include menu.html %}
</ul>


h3. Eksempler:

Det er laget et eksempel dokumentpakke-vedlegg som inneholder ASiC og XAdES standardene.
Dette er vedlegget som innholder de dokumenter som skal overføres.
Dette eksemplet er kun signert og ikke kryptert.
* "Komplett ASiC dokumentpakke-vedlegg med XAdES signatur":eksempler/post.asice.zip

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sdp:Melding
xmlns:sdp="http://begrep.difi.no/sdp/schema"
xmlns:dk="http://begrep.difi.no/dk/schema"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:enc='http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#'>
<sdp:Mottaker>
<dk:Person>
<!-- gjenbruke svaret frå kontaktregisteret, evt supplert med adresseinfo for fysisk post -->
</dk:Person>
<sdp:PostAdresse>
</sdp:PostAdresse>
</sdp:Mottaker>
<sdp:Avsender> <!-- Primært for visning - kan avvike frå sender i SBDH, men må korrospondere med org i payload/melding -->
<sdp:Identifikator autoritet="iso6523-actorid-upis">0088:4562458856624</sdp:Identifikator>
<sdp:Navn>
<sdp:Tekst lang="no">Leikanger kommune</sdp:Tekst>
</sdp:Navn>
</sdp:Avsender>
<sdp:Tittel> <!-- Har tatt vekk offentlig tittel - må passe på at denne ikkje inneheld data som må skjermast... -->
<sdp:Tekst lang="no">Vedtak om barnehageplass til Ola Normann</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="ny">Vedtak om barnehageplass til Ola Normann</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="en">Ola's application for childcare</sdp:Tekst>
</sdp:Tittel>
<sdp:DokumentDato>2013-02-19T05:10:10Z</sdp:DokumentDato><!-- Åpningstidspunkt -->
<sdp:Sikkerhetsnivaa>3</sdp:Sikkerhetsnivaa>
<sdp:Varsel>
<sdp:VarslingsProfil>NormalKanAkkumulere</sdp:VarslingsProfil> <!-- Må inn med kodeverk -->
<sdp:Kanaler>
<sdp:Kanal type="mobil">
<sdp:Tekst lang="no">Vedtak om ***** til *****</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="ny">Vedtak om ***** til *****</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="en">*****'s application for childcare</sdp:Tekst>
</sdp:Kanal>
<sdp:Kanal type="epost">
<sdp:Tekst lang="no">Vedtak om ***** til *****</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="ny">Vedtak om ***** til *****</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="en">*****'s application for childcare</sdp:Tekst>
</sdp:Kanal>
</sdp:Kanaler>
</sdp:Varsel>
<sdp:DokumentPakke><!-- Krypteringsinfo om payload pakke -->
<enc:EncryptedKey>
<enc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-mgf1p">
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
</enc:EncryptionMethod>
<ds:KeyInfo>
<ds:X509Data>
Sertifikater og slikt
</ds:X509Data>
</ds:KeyInfo>
<enc:CipherData>
<enc:CipherValue>HreaWUt7EANxxQJeamkmDhUubKDwGPUrRYOUSO7cNdhV4irzL8ntuQVnEcb37+2UbU2ymvZrwuBL9dweevyMGpVRYUSjAqxO0M9gB38wgzltQqkqYo0HtLdOyfnxDBuRjyRCH8+dgNfVK0PSgVTyNnawDrQaZqTHxwCf7e5vqz5LWJLo16k6G17ldBzmet0xbBSJ3YD5y+AK/5EJjyDZGYMEJ8+nmEY7OTDd/JdrWPhL62LGdMP2EH3qSqjMOm84MLiLOvdiMNlv152BjVf+8JXEirUM7BBu+nmaZrpKvrVGIfhKXpvLMkSZlkb2zZfNOAg8OL5wIn0qqYtF+3U5sw==</enc:CipherValue>
</enc:CipherData>
</enc:EncryptedKey>
<sdp:Dokument href="melding.pdf" media="all" mime="application/pdf">
<sdp:Tittel> <!-- Har tatt vekk offentlig tittel - må passe på at denne ikkje inneheld data som må skjermast... -->
<sdp:Tekst lang="no">Vedtak om barnehageplass til Ola</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="ny">Vedtak om barnehageplass til Ola</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="en">Ola's application for childcare</sdp:Tekst>
</sdp:Tittel>
</sdp:Dokument>
<sdp:VedleggsListe tall="1">
<sdp:Dokument href="vedlegg1.pdf" media="all" mime="application/pdf">
<sdp:Tittel> <!-- Har tatt vekk offentlig tittel - må passe på at denne ikkje inneheld data som må skjermast... -->
<sdp:Tekst lang="no">Opprinnelig søknad</sdp:Tekst>
</sdp:Tittel>
</sdp:Dokument>
</sdp:VedleggsListe>
</sdp:DokumentPakke>
</sdp:Melding>
</pre>
* "AS4 profilen":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/profiles/AS4-profile/v1.0/os/AS4-profile-v1.0-os.html
* "ebMS 3.0":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/core/os/ebms_core-3.0-spec-os.pdf
* "Associated Signature Container (ASiC)":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102900_102999/102918/01.03.01_60/ts_102918v010301p.pdf
* "XAdES":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts%5C101900_101999%5C101903%5C01.04.02_60%5Cts_101903v010402p.pdf

0 comments on commit ce0b35f

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.