Skip to content
Permalink
Browse files

lagt inn titler på siden og byttet navn på et jekyll attributt

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Jun 6, 2014
1 parent fa0117c commit ce18b1d817cea101a4c66344059430012d5a294f
@@ -4,12 +4,14 @@ title: ÅpningsKvittering
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Melding

name: Åpningskvittering
id: Åpningskvittering

next: Varslingfeiletkvittering
prev: Forretningsmeldinger
---

h3. {{page.title}}

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := En "KvitteringsMelding":KvitteringsMelding til Avsender om at Mottaker har åpnet forsendelsen i sin postkasse.
@@ -4,13 +4,15 @@ title: DigitalpostMelding
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Melding

name: Digitalpostmelding
id: Digitalpostmelding

next: Leveringskvittering
prev: Forretningsmeldinger

---

h3. {{page.title}}

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon relatert til presentasjon og behandling av en sikker digital post melding
@@ -4,12 +4,14 @@ title: Feilmelding
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Melding

name: Feil
id: Feil

next: Forretningsmeldinger
prev: Forretningsmeldinger
---

h3. {{page.title}}

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := En "Melding":index til "Avsender":../begrep/Avsender om en forretningsfeil knyttet til innsendt Digital Post.
@@ -4,12 +4,14 @@ title: Kvitteringsmelding
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Melding

name: Kvitteringsmelding
id: Kvitteringsmelding

next: Leveringskvittering
prev: Forretningsmeldinger
---

h3. {{page.title}}

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := En kvitteringsmelding på en "digital post melding":DigitalPostMelding fra en "Avsender":../begrep/Avsender.
@@ -4,13 +4,15 @@ title: LeveringsKvittering
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Melding

name: Leveringskvittering
id: Leveringskvittering

next: Åpningskvittering
prev: Forretningsmeldinger

---

h3. {{page.title}}

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := En "Kvitteringsmelding":KvitteringsMelding fra "Postkassleverandør":../Aktorer til "Sender":../forretningslag/Sender om at posten vil leveres til "Mottaker":../begrep/Mottaker.
@@ -4,12 +4,14 @@ title: VarslingfeiletKvittering
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: Melding

name: Varslingfeiletkvittering
id: Varslingfeiletkvittering

next: Feil
prev: Forretningsmeldinger
---

h3. {{page.title}}

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := En "Kvitteringsmelding":Kvitteringsmelding til Avsender om at varsling til Mottaker ikke har blitt gjort i henhold til avtale.
@@ -3,14 +3,14 @@ layout: default
title: Forretningsmeldinger i Sikker Digital Post
headtitle: Sikker digital post

name: Forretningsmeldinger
id: Forretningsmeldinger

children:
- name: Digitalpost
- name: Leveringskvittering
- name: Åpningskvittering
- name: Varslingfeiletkvittering
- name: Feil
- id: Digitalpost
- id: Leveringskvittering
- id: Åpningskvittering
- id: Varslingfeiletkvittering
- id: Feil

next: Digitalpost
prev: sdp

0 comments on commit ce18b1d

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.