Skip to content
Permalink
Browse files
Opprydning: typer som brukes av både sdp-melding og sdp-manifest ligg…
…er i sdp-felles.xsd
  • Loading branch information
runeflobakk committed May 8, 2014
1 parent d2229c6 commit ce46ab580ce967fdd54eb7b8ecfd31e7365ae0f4
Showing with 130 additions and 89 deletions.
  1. +114 −0 xsd/sdp-felles.xsd
  2. +1 −1 xsd/sdp-manifest.xsd
  3. +15 −88 xsd/sdp-melding.xsd
@@ -0,0 +1,114 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:difi="http://begrep.difi.no"
targetNamespace="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10"
elementFormDefault="qualified" version="1.0">

<xsd:import namespace="http://begrep.difi.no" schemaLocation="oppslag/oppslagstjeneste-metadata-14-05.xsd"/>
<xsd:complexType name="Avsender">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="organisasjon" type="Organisasjon" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="avsenderidentifikator" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="100"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="fakturaReferanse" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="40"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Organisasjon">
<xsd:simpleContent>
<xsd:extension base="Iso6523Identitet">
<xsd:attribute name="authority" type="Iso6523Authority" use="optional" default="iso6523-actorid-upis"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="Mottaker">
<xsd:choice>
<xsd:element name="person" type="difi:Person"/>
<xsd:element name="virksomhet" type="Virksomhet"/>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Virksomhet">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="sikkerDigitalPostAdresse" type="difi:SikkerDigitalPostAdresse"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType><xsd:simpleType name="Iso6523Identitet">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Internasjonal standard for identifisering av organisasjoner. Formatet er
4 siffer, et kolon, og opptil 35 tegn. De første 4 sifferne angir ICD, som er
autoriteten som har gitt identiteten til organisasjonen. De opptil 35 tegnene er
selve organisasjons-IDen. I Norge vil dette i praksis se slik ut:
9908:123456789, hvor 9908 angir Brønnøysundregisteret, og de 9 sifrene etter
kolon er et org-nr.
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[0-9]{4}:\w{1,35}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="Iso6523Authority">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="iso6523-actorid-upis"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:complexType name="Tittel">
<xsd:simpleContent>
<xsd:extension base="TittelString">
<xsd:attribute name="lang" type="Spraakkode" use="required"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TittelString">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="1"/>
<xsd:maxLength value="100"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>


<xsd:simpleType name="Spraakkode">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Språkkode ihht ISO-639
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="2"></xsd:minLength>
<xsd:maxLength value="5"></xsd:maxLength>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
@@ -4,7 +4,7 @@
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified">

<xsd:include schemaLocation="sdp-melding.xsd"/>
<xsd:include schemaLocation="sdp-felles.xsd"/>


<xsd:element name="manifest" type="Manifest"/>
@@ -6,10 +6,16 @@
xmlns:enc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
targetNamespace="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10" elementFormDefault="qualified" version="1.0">


<xsd:include schemaLocation="sdp-felles.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#" schemaLocation="w3/xenc-schema.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="w3/xmldsig-core-schema.xsd"/>

<xsd:import namespace="http://begrep.difi.no" schemaLocation="oppslag/oppslagstjeneste-metadata-14-05.xsd"/>
<xsd:element name="melding" type="Melding"/>
<xsd:complexType name="Melding">
<xsd:annotation>
@@ -42,25 +48,7 @@
<xsd:element name="dokumentpakke" type="Dokumentpakke" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Avsender">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="organisasjon" type="Organisasjon" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="avsenderidentifikator" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="100"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="fakturaReferanse" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="40"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="Repetisjoner">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="dagerEtter" minOccurs="1" maxOccurs="10">
@@ -79,44 +67,14 @@
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Virksomhet">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="sikkerDigitalPostAdresse" type="difi:SikkerDigitalPostAdresse"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Dokumentpakke">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="digest" type="ds:ReferenceType" />
<xsd:element name="encryptedKey" type="enc:EncryptedKeyType"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Organisasjon">
<xsd:simpleContent>
<xsd:extension base="Iso6523Identitet">
<xsd:attribute name="authority" type="Iso6523Authority" use="optional" default="iso6523-actorid-upis"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="Iso6523Identitet">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Internasjonal standard for identifisering av organisasjoner. Formatet er
4 siffer, et kolon, og opptil 35 tegn. De første 4 sifferne angir ICD, som er
autoriteten som har gitt identiteten til organisasjonen. De opptil 35 tegnene er
selve organisasjons-IDen. I Norge vil dette i praksis se slik ut:
9908:123456789, hvor 9908 angir Brønnøysundregisteret, og de 9 sifrene etter
kolon er et org-nr.
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[0-9]{4}:\w{1,35}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Iso6523Authority">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="iso6523-actorid-upis"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>


<xsd:complexType name="DigitalPostInfo">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="virkningsdato" type="xsd:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
@@ -138,12 +96,6 @@
<xsd:enumeration value="4"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="Mottaker">
<xsd:choice>
<xsd:element name="person" type="difi:Person"/>
<xsd:element name="virksomhet" type="Virksomhet"/>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Varsler">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="epostVarsel" type="EpostVarsel" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
@@ -179,21 +131,7 @@
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>


<xsd:complexType name="Tittel">
<xsd:simpleContent>
<xsd:extension base="TittelString">
<xsd:attribute name="lang" type="Spraakkode" use="required"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TittelString">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="1"/>
<xsd:maxLength value="100"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>


<xsd:complexType name="EpostVarselTekst">
<xsd:simpleContent>
@@ -202,26 +140,15 @@
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="EpostVarselTekstString">
<xsd:simpleType name="EpostVarselTekstString">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="1"/>
<xsd:maxLength value="500"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:simpleType name="Spraakkode">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Språkkode ihht ISO-639
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="2"></xsd:minLength>
<xsd:maxLength value="5"></xsd:maxLength>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<!-- typer nedenfor er for fysisk post -->

<xsd:complexType name="FysiskPostInfo">

0 comments on commit ce46ab5

Please sign in to comment.