Skip to content
Permalink
Browse files

Update index.textile

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Feb 27, 2017
1 parent e5dd904 commit d5bcc24cdf4630e39e8b3885d2b2cda1c29f4e77
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 utskrift/index.textile
@@ -18,5 +18,5 @@ En tjeneste som tilbyr en papirposttjeneste ved å skrive ut posten på papir, k
Tjenesten bidrar til at Sikker digital posttjeneste fungerer som en totalleverandør for avsendervirksomhetene vedrørende post til innbyggere.
Tjenesten kan brukes for å sende forsendelser av brev til mottakere som har reservert seg eller ikke registrert/oppdatert sin kontaktinformasjon.

* "Prosessbeksrivelse for sending av post til utskrift og forsendelse":../forretningslag/forretningsprosess_utskrift
* "Prosessbeskrivelse for sending av post til utskrift og forsendelse":../forretningslag/forretningsprosess_utskrift

0 comments on commit d5bcc24

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.