Skip to content
Permalink
Browse files

oppdatert begrepskatalogen med alle meldingstypene i SDP

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Apr 3, 2014
1 parent d8dfd3b commit d5d034a8d89e5c13ad8d7a6c27353670938b1e4a
@@ -23,16 +23,8 @@ h3. Attributer

h3. Kodeverk: Type

Følgende Forretningsmeldinger er definert:

{background:#ddd}.|_. Type |_. Beskrivelse |
| DigitalPost | "DigitalPost":DigitalPostMelding |
{background:#ddd}.| PrioritertDigitalPost | "PrioritertDigitalPost":DigitalPostMelding |
| Åpning | "Åpning":AapningMelding |
{background:#ddd}.| Varsling | "Varsling":VarslingMelding |
| Feil | "Feil":FeilMelding |

Type styrer hvilken Melding som ligger i "Standard Business Document":StandardBusinessDocument og hvilke forretningskvitteringer som eventuelt vil returneres.
Type spesifiserer "Melding":Melding som ligger i "Standard Business Document":StandardBusinessDocument
Type = "Melding":Meldingstypen.

h4. xml eksempel

@@ -42,7 +34,7 @@ h4. xml eksempel
<Standard>urn:no:difi.sdp:1.0</Standard>
<TypeVersion>1.0</TypeVersion>
<InstanceIdentifier>12e57bde-ea5d-43ee-96b6-e2cf73f8311e</InstanceIdentifier> <!-- Dette er den reelle unike identifikatoren i SDB -->
<Type>Sikkerpost</Type>
<Type>DigitalPost</Type>
<CreationDateAndTime>2013-02-19T05:10:10Z</CreationDateAndTime>
</DocumentIdentification>

@@ -7,25 +7,34 @@ group: SikkerDigitalPost

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Standard Forretningsmelding brukt i forsendelsen av digital post. En inpakning for de forskjellige forretningsmeldingen.
- Definisjon := Standard Forretningsmelding brukt i forsendelsen av digital post. En innpakning for de forskjellige forretningsmeldingen.
- Kilde := DIFI

h3. Attributer

Meldingen består av et attributt som er felles for alle meldingstyper.
Resten av attributtene er definert i de enkelte meldingstypene.

{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| Forretningsmelding | 1..1 | Melding definert i "StandardBusinessDocumentHeader":StandardBusinessDocumentHeader |
{background:#ddd}.| Signatur | 1..1 | ds:Signature |
| Signatur | 1..1 | ds:Signature, Enveloped XML signatur |

h3. Klassediagram

Meldingen er en av følgende typer beskrevet i diagrammet under.

"!{width:80%}Meldingstyper/meldingstyper.jpg!":Meldingstyper/meldingstyper.jpg

h3. Forretningsmeldingen
h4. Meldingstypene

Forretningsmeldingen er definert i "DocumentIdentification":DocumentIdentification og er en av følgende:
Meldingstypen er definert i "DocumentIdentification":DocumentIdentification og er en av følgende:

{background:#ddd}.|_. Type |_. Beskrivelse |
| DigitalPost | "DigitalPost":DigitalPostMelding |
{background:#ddd}.| PrioritertDigitalPost | "PrioritertDigitalPost":DigitalPostMelding |
| Åpning | "Åpning":AapningMelding |
{background:#ddd}.| Varsling | "Varsling":VarslingMelding |
| Feil | "Feil":FeilMelding |
| "DigitalPost":Meldingstyper/DigitalPostMelding | Forsendelse av digital post |
{background:#ddd}.| "PrioritertDigitalPost":Meldingstyper/DigitalPostMelding | Forsendelse av digital post |
| "Levering":Meldingstyper/LeveringsMelding | Kvittering på at digital post er tilgjengeliggjort |
{background:#ddd}.| "Åpning":Meldingstyper/AapningsMelding | Kvittering fra Innbygger for at digital post er åpnet |
| "Varsling":Meldingstyper/VarslingskvitteringsMelding | Kvittering for at en spesifisert varsling ikke har blitt sendt |
{background:#ddd}.| "Feil":Meldingstyper/FeilMelding | Generel feilkvittering |

h3. Signatur

@@ -0,0 +1,16 @@
---
layout: default
title: ÅpningsMelding
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := En "Kvitteringsmelding":Kvitteringsmelding til Avsender om at Mottaker har åpnet forsendelsen i sin postkasse.
- Kilde := DIFI


h3. Attributer

se "Kvitteringsmelding":Kvitteringsmelding
@@ -0,0 +1,21 @@
---
layout: default
title: DigitalPostMelding
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon relatert til presentasjon og behandling av en sikker digital post melding
- Kilde := DIFI

h3. Attributer


|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "Avsender":Avsender | 1..1 | "Avsender":Avsender |
| "Mottaker":Mottaker | 1..1 | "Mottaker":Mottaker |
| "Dokumentpakke":Dokumentpakke | 1..1 | "sdp:Dokumentpakke":Dokumentpakke |
| "FysiskPostInfo":FysiskPostInfo | 0..1 | "FysiskPostInfo":FysiskPostInfo |
| "DigitalPostInfo":DigitalPostInfo | 0..1 | "DigitalPostInfo":DigitalPostInfo |
@@ -0,0 +1,21 @@
---
layout: default
title: Feilmelding
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := En "Kvitteringsmelding":Kvitteringsmelding til Avsender om at varsling til Mottaker ikke har blitt gjort i henhold til avtale.
- Kilde := DIFI


h3. Attributer


|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| tidspunkt | 1..1 | xsd:dateTime |
| feiltype | 1..1 | xsd:string |
| detaljer | 0..1 | xsd:string |

@@ -0,0 +1,21 @@
---
layout: default
title: Kvitteringsmelding
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := En Kvitteringsmelding til Avsender.
- Kilde := DIFI

h3. Attributer


|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "status":/Felles/status | 1..1 | "status":/Felles/status |
| "beskrivelse":/Felles/beskrivelse | 0..1 | "beskrivelse":/Felles/beskrivelse |
| tidspunkt | 1..1 | xsd:dateTime |


@@ -0,0 +1,15 @@
---
layout: default
title: LeveringsMelding
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := En "Kvitteringsmelding":Kvitteringsmelding til Avsender om at Mottaker har åpnet forsendelsen i sin postkasse.
- Kilde := DIFI

h3. Attributer

se "Kvitteringsmelding":Kvitteringsmelding
@@ -0,0 +1,22 @@
---
layout: default
title: Varslingsmelding
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := En "Kvitteringsmelding":Kvitteringsmelding til Avsender om at varsling til Mottaker ikke har blitt gjort i henhold til avtale.
- Kilde := DIFI


h3. Attributer


|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "status":/Felles/status | 1..1 | "status":/Felles/status |
| "beskrivelse":/Felles/beskrivelse | 0..1 | "beskrivelse":/Felles/beskrivelse |
| tidspunkt | 1..1 | xsd:dateTime |
| "varslingskanal":/Felles/varslingskanal | 1..1 | "varslingskanal":/Felles/varslingskanal |

Binary file not shown.
Binary file not shown.
@@ -8,6 +8,7 @@ headtitle: Sikker digital post
Postforsendelsen skal overføres fra Databehandler ved bruk av en ebMS 3.0 Message Service Handler (MSH).
MSH'en er virksomhetens tilgangpunkt inn til ebMS 3.0 rammeverket som er ansvarlig for videre transport.
Avsender sin MSH skal støtte "The AS4 Light Client Conformance Profile":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/profiles/AS4-profile/v1.0/os/AS4-profile-v1.0-os.html#__RefHeading__26166_1909778835

Det er flere forskjellige scenarier for hvordan MSH blir tatt i bruk av (eller integrert inn i) avsender sine løsninger.
Det er opp til avsender om man vil fullintegrere MSH inn i eksisterende løsning, benytte seg av en standard "hyllevare" løsning med lokal integrasjon eller benytte seg av tredjepart som MSH.

@@ -12,7 +12,9 @@ Målgruppen for denne spesifikasjonen er Avsendervirksomheter, Meldingsformidler
h2. Omfang

Dokumentasjonen skal hovedsakelig fungere som en implementasjonguide for integrasjon mellom avsendere og postkasseleverandører gjennom meldingsformidleren.

Den skal dekke teknisk dokumentasjon og beskrivelse av meldingene som sendes mellom partene, hvordan de skal bygges opp og definisjon av begreper.

I tillegg skal det gis ett overblikk over aktører, roller og meldingsflyt mellom aktørene.


@@ -21,11 +23,9 @@ h2. Innholdsfortegnelse
* "Innledning":index#Innledning
* "Omfang":index#Omfang
* "Meldingsutveksling":Meldingsutveksling
** "Aktører":AktorIdentifikatorer
** Roller
** "Aktører og Roller":AktorIdentifikatorer
** "Ekspederingsprosessen":EksepederePost
** "Meldingstyper":Melding
*** Kvitteringer
** "Meldingsflyt":Meldingsutveksling
** Feilhåndtering
** PModes
@@ -45,6 +45,8 @@ h2. Innholdsfortegnelse
** Miljøer
** Web-servicer
* "Referanser":referanser
* "Endringslogg":/changelog
* "Hvordan bidra til grensesnittspesifikasjonen?":/README@@ -6,7 +6,7 @@ headtitle: Oppslagstjenesten for kontakt og reservasjonsregisteret

Illustrert på følgende måte:

!{width:80%}meldingsstruktur.jpg!
!{width:80%}meldingsstruktur_diagram.jpg!

h3. Eksempel

File renamed without changes.

0 comments on commit d5d034a

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.