Skip to content
Permalink
Browse files

Start beskrivelse av ebMS relaterte deler i SOAP Header

  • Loading branch information...
kjorlaug committed Apr 4, 2014
1 parent b706a6d commit d6d269de465e5a9d9981f8c18ef2ba6d703f264a
Showing with 15 additions and 1 deletion.
  1. +14 −0 ebMS30.textile
  2. +1 −1 index.textile
@@ -0,0 +1,14 @@
---
layout: default
title: ebMS 3.0
headtitle: Sikker digital post - EbMS 3.0
---

h2. Introduksjon

Denne delen av meldingen blir benyttet for utveksling av metadata relatert til payload mellom to MSH'er slik som definert av ebMS 3.0. Denne informasjonen blir fraktet som en del av SOAP Header.

Alle ebMS relaterte Xml element er lagt inn under et eb:Messaging element. Dette kan ha følgende underelement:

* "UserMessage":UserMessage - indikerer at det blir sendt en forretningmelding.
* SignalMessage - signalmelding om at det er ønske om en handling fra den andre MSH'en
@@ -35,7 +35,7 @@ h2. Meldingsspesifikasjoner
"Digital postforsendelse":meldingsstruktur består av følgende meldingselementer:

# "Webservice Security Header":WebserviceSecurity
# "UserMessage":UserMessage
# "ebMS 3.0":ebXml30
# "StandardBusinessDocument":StandardBusinessDocument
# og eventuelt en "Dokumentpakke":ASiC

0 comments on commit d6d269d

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.