Skip to content
Permalink
Browse files

endret fra Dataansvarlig til behandlingsansvarlig. Lagt til info om h…

…vem som signerer ASiC og SBD
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Mar 31, 2014
1 parent 5f89bb6 commit d8bada1eb3d4dcc92e2ac72dac9b83fc4751727a
@@ -31,6 +31,8 @@ Hoveddokumentet og vedleggene pakkes sammen i en dokumentpakke sammen med noe me

h3. Signatur i dokumentpakken for sikker digital post

Signaturene i dokumentpakken BØR være signert av "Behandlingsansvarlig":AktorIdentifikatorer, men KAN signeres av "Databehandler":AktorIdentifikatorer.

Signaturen skal være i henhold til [3] med basisprofilen definert i [4] (B-Level Conformance). Ytterlige begrensninger følger nedenfor:

[4] krav 5.1 «Algorithm requirements». Signeringsalgoritmen skal være "http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256":http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256. Fingeravtrykksalgoritmen i referansene skal være "http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256":http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256. Fingeravtrykksalgoritmen i CertDigest skal være "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1":http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1..
@@ -15,18 +15,20 @@ Overføringen av postforsendelser fra avsender til mottaker innvolverer følgend


{background:#ddd}.|_. Aktør |_. Beskrivelse |
|_. Dataansvarlig | offentlig aktør som er ansvarlig for postforsendelsen og som er Avsender av posten ovenfor Innbygger. |
{background:#ddd}.| Ansvarlig enhet | Er en mulig aktør som er en underenhet hos Dataansvarlig som skal stå som Avsender for posten ovenfor Innbygger. |
|_. Databehandler | Avsender eller avtalepart hos avsender, ansvarlig for pakking og sikring av postforsendelser |
|_. Behandlingsansvarlig | offentlig aktør som er ansvarlig for postforsendelsen og som er Avsender av posten ovenfor Innbygger.
BØR signere "Standard Business Document":StandardBusinessDocument og "Dokumentpakke (ASiC)":ASiC |
{background:#ddd}.| Ansvarlig enhet | Er en mulig aktør som er en underenhet hos Behandlingsansvarlig som skal stå som Avsender for posten ovenfor Innbygger. |
|_. Databehandler | Avsender eller avtalepart hos avsender, ansvarlig for pakking og sikring av postforsendelser.
KAN signere "Standard Business Document":StandardBusinessDocument og "Dokumentpakke (ASiC)":ASiC |
{background:#ddd}.| Teknisk Avsender | Er en mulig aktør som gjennomfører den tekniske forsendelsen av posten på veiene av en databehandler. |
|_. Meldingsformidlerleverandør | Ansvarlig for formidling, sporing og rapportering av postforsendelser |
{background:#ddd}.|_. Postkasseleverandør | ansvarlig for lagring av post på vegne av innbygger, samt varsling når det kommer nye poster til innbygger. |
|_. Mottaker | Mottaker av postforsendelsen, en Innbygger |

*Ansvarlig enhet* og *Teknisk Avsender* er kun brukt ved behov i spesielle situasjoner.

- *Ansvarlig enhet* brukes av *Dataansvarlig* virksomheter med et stort virkeområder som ønsker å differensiere Avsendere til Innbygger avhengig av de interne enhetene som sender posten.
Eksempel: Dataansvarlig er Nav og Ansvarlig enhet er NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus_.
- *Ansvarlig enhet* brukes av *Behandlingsansvarlig* virksomheter med et stort virkeområder som ønsker å differensiere Avsendere til Innbygger avhengig av de interne enhetene som sender posten.
Eksempel: Behandlingsansvarlig er Nav og Ansvarlig enhet er NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus_.

- *Teknisk Avsender* brukes i de tilfeller der *Databehandler* har en ekstern ebMS 3.0 Message Service Handler (MSH - meldingshåndterer) leverandør.

@@ -40,7 +42,7 @@ Ved kvitteringer/meldinger fra Postkasseleverandør eller meldingsformidlerlever

|_. Term |_. Kardinalitet |_. Aktør |_. Datatype |
{background:#ddd}.| "StandardBusinessDocument.Melding.Mottaker.personidentifikator":/Felles/personidentifikator | 1..1 | *"Mottaker":Mottaker* | "personidentifikator":/Felles/personidentifikator |
| "StandardBusinessDocument.Melding.Avsender.identifier":/Felles/virksomhetsIdentifikator | 1..1 | *Dataansvarlig*| "organisasjonsnummer":/Felles/virksomhetsIdentifikator |
| "StandardBusinessDocument.Melding.Avsender.identifier":/Felles/virksomhetsIdentifikator | 1..1 | *Behandlingsansvarlig*| "organisasjonsnummer":/Felles/virksomhetsIdentifikator |
{background:#ddd}.| "StandardBusinessDocument.Melding.Avsender.avsenderidentifikator":/Felles/avsenderidentifikator | 0..1 | *Ansvarlig enhet* | "xsd:String":/Felles/avsenderidentifikator |
| "StandardBusinessDocument.Header.Sender.Identifier":/Felles/virksomhetsIdentifikator | 1..1 | *Databehandler* | "organisasjonsnummer":/Felles/virksomhetsIdentifikator |
{background:#ddd}.| "StandardBusinessDocument.Header.Receiver.Identifier":/Felles/virksomhetsIdentifikator | 1..1 | *Postkasseleverandør*| "organisasjonsnummer":/Felles/virksomhetsIdentifikator |
@@ -7,10 +7,11 @@ group: SikkerDigitalPost/Melding

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Juridisk organisasjon/entitet som er Dataansvarlig for innholdet i den digitale posten,
- Definisjon := Juridisk organisasjon/entitet som er Behandlingsansvarlig for innholdet i den digitale posten,
- Datatype := complexType
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Avsender er den som er ansvarlig for innholdet i forsendelsen. Kan være forskjellige frå Databehandler og teknisk avsender (for eksempel kan SvarUT være teknisk avsender på vegne av en kommune)
- Kommentar := Avsender er den som er ansvarlig for innholdet i forsendelsen.
Kan være forskjellige frå Databehandler og teknisk avsender (for eksempel kan SvarUT være teknisk avsender på vegne av en kommune)

h4. Egenskaper

@@ -16,6 +16,8 @@ h3. Attributer
| Forretningsmelding | 1..1 | Melding definert i "StandardBusinessDocumentHeader":StandardBusinessDocumentHeader |
{background:#ddd}.| Signatur | 1..1 | ds:Signature |

h3. Forretningsmeldingen

Forretningsmeldingen er definert i "DocumentIdentification":DocumentIdentification og er en av følgende:

{background:#ddd}.|_. Type |_. Beskrivelse |
@@ -24,3 +26,8 @@ Forretningsmeldingen er definert i "DocumentIdentification":DocumentIdentificati
| Åpning | "Åpning":AapningMelding |
{background:#ddd}.| Varsling | "Varsling":VarslingMelding |
| Feil | "Feil":FeilMelding |

h3. Signatur

Signatur av Forretningsmeldingen og signatur av "StandardBusinessDocumentHeader":StandardBusinessDocumentHeader.
Disse BØR være signert av "Behandlingsansvarlig":AktorIdentifikatorer, men KAN signeres av "Databehandler":AktorIdentifikatorer.
BIN +808 Bytes (100%) aktorer.jpg
Binary file not shown.
BIN +242 Bytes (100%) aktorer_identifikatorer.jpg
Binary file not shown.
BIN +0 Bytes (100%) illustrasjoner.vsd
Binary file not shown.

0 comments on commit d8bada1

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.