Skip to content
Permalink
Browse files

#156 lagt inn lenke til samarbeidsportalen og endret til Digital post…

…kasse til innbyggere.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Nov 11, 2014
1 parent 9be7f64 commit d8dabfb9b89184c10365a0ea76d83655b579b78d
Showing with 6 additions and 4 deletions.
  1. +6 −4 index.textile
@@ -1,7 +1,7 @@
---
layout: default
title: Sikker digital post
headtitle: Sikker digital post
title: Digital post til innbyggere
headtitle: Digital post til innbyggere

id: sdp
next: Oversikt
@@ -19,12 +19,14 @@ children:

---

h2. Sikker Digital Post
h2. Digital postkasse til innbyggere

Denne delen av "begrepskatalogen":/ inneholder spesifikasjonen av grensesnittene for "Sikker Digital Post":http://www.difi.no/digital-forvaltning/felles-it-losninger-fra-difi/sikker-post.
Denne delen av "begrepskatalogen":/ inneholder spesifikasjonen av grensesnittene for "Digital post til innbyggere":http://www.difi.no/digital-forvaltning/felles-it-losninger-fra-difi/sikker-post.

Målgruppen for denne spesifikasjonen er "Avsendervirksomheter":forretningslag/Aktorer, "Meldingsformidler":forretningslag/Aktorer og "Postkasseleverandører":forretningslag/Aktorer.

Ønsker du å komme igang med Digital postkasse til innbyggere så gå til "samarbeidsportalen":https://samarbeid.difi.no/ for felleskomponenter forvaltet av Difi og les hvordan du kan ta i bruk Digital postkasse til innbyggere.

For dei som er interesserte i tekniske detaljar:

* "Xml Eksempel på meldingar":eksempler/

0 comments on commit d8dabfb

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.