Skip to content
Permalink
Browse files
#171 Dokumentert P-mode for FysiskPost
Lagt inn en egen side som dokumterer Pmode for FysiskPost. Lagt inn
navigasjon/lenker til siden.
  • Loading branch information
Arne Berner committed Feb 26, 2015
1 parent 076da32 commit d9574d30f4fdb2dab90d65794f3d916d59e20a0c
@@ -6,7 +6,7 @@ group: transportlag

id: Transportlag/Meldingsutveksling/FormidleDigitalPostForsendelse

next: Transportlag/Meldingsutveksling/KvitteringsForespoersel
next: Transportlag/Meldingsutveksling/FormidleFysiskPostForespoersel

---
{% include variables.html %}
@@ -0,0 +1,89 @@
---
layout: default
title: FormidleFysiskPostForsendelse
headtitle: Sikker digital post
group: transportlag

id: Transportlag/Meldingsutveksling/FormidleDigitalPostForsendelse

next: Transportlag/Meldingsutveksling/KvitteringsForespoersel

---
{% include variables.html %}

h2. {{page.title }}

Mal/URI for P-Mode parametere som skal benyttes ved forretningsprosessen FormidleDigitalPostForsendelse. Oversikten er basert på P-Mode parametere som en AS4 Light Compliant MSH skal kunne forstå, men det er ikke alle av disse som er relevante for et Sikker Digital Post. Disse er markert med - ikke relevant -

Malen inneholder enkelte variabler som skal fylles ved instansiering av et variabelsett. For disse er formen %%variabelnavn%% benyttet.

h3. Generelle parametere

table(table table-striped table-condensed).
|_. P-Mode |_. Beskrivelse |_. Verdi |
| PMode.ID | Unik identifikator for paramtersettet | %%"Sender":../../forretningslag/StandardBusinessDocument/Sender%%-"FormidleDigitalPostForsendelse"-%versjon/løpenummer% |
| PMode.Agreement | Unik identifikator for samarbeidsprotokollen | "http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/1.0/transportlag/Meldingsutveksling/FormidleDigitalPostForsendelse":{{pageMinorUrl}} |
| PMode.MEP | Message Exchange Pattern | "http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/one-way" |
| PMode.MEPbinding | Retning på kommunikasjon, push eller pull | "http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/push" |
| PMode.Initiator.Party | Identifikator for den som initierar sendingen | %%"Sender":../../forretningslag/StandardBusinessDocument/Sender%% |
| PMode.Initiator.Role | Rolle for den som initierar sendinga | ""Avsender"":../../begrep/Avsender |
| PMode.Initiator.Authorization.username | - ikke relevant - | - ikke relevant - |
| PMode.Initiator.Authorization.password | - ikke relevant - | - ikke relevant - |
| PMode.Responder.Party | Identifikator for den som er mottaker | %%"Receiver":../../forretningslag/StandardBusinessDocument/Receiver%% |
| PMode.Responder.Role | Rolle for den som mottar | "urn:sdp:meldingsformidler" |
| PMode.Responder.Authorization.username | - ikke relevant - | - ikke relevant - |
| PMode.Responder.Authorization.password | - ikke relevant - | - ikke relevant - |

h3. Protokoll

table(table table-striped table-condensed).
|_. P-Mode |_. Beskrivelse |_. Verdi |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Protocol.Address | | "HTTPS 1.1" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Protocol.SOAPVersion | | "SOAP 1.2" |

h3. BusinessInfo

table(table table-striped table-condensed).
|_. P-Mode |_. Verdi |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.BusinessInfo.Service | "urn:sdp:service:sdp" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.BusinessInfo.Action | "FormidleFysiskPost" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.BusinessInfo.Properties[]: | - ikke relevant - |

h3. ErrorHandling

table(table table-striped table-condensed).
|_. P-Mode |_. Verdi |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling.Report.AsResponse | true |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling.Report.ProcessErrorNotifyProducer | true |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.ErrorHandling.Report.DeliveryFailuresNotifyProducer | true |

h3. Pålitlighet

Støtte ikke påkrevd i profilen.

h3. Sikkerhet

table(table table-striped table-condensed).
|_. P-Mode |_. Verdi |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.WSSVersion | "1.1" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Sign | Timestamp, eb:Messaging, SOAP Body, Attachment |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.Certificate | %%"Sender":../../forretningslag/StandardBusinessDocument/Sender sitt sertifikat%% |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.HashFunction | "SHA-256" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Signature.Algorithm | "RSA-SHA256" |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.Encrypt | - ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.Certificate | - ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.Algorithm |- ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.X509.Encryption.MinimumStrength | - ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.username | - ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.password | - ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.Digest |- ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.Nonce | - ikke relevant -|
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.UsernameToken.Created |- ikke relevant - |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.PModeAuthorize | false |
| PMode<notextile>[1]</notextile>.Security.SendReceipt | |
| Pmode<notextile>[1]</notextile>.Security.SendReceipt.ReplyPattern |

h3. Eksempler

* "http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/eksempler/soap/1_request_forretningsmelding_fra_postavsender_til_meldingsformidler":../../eksempler/soap/1_request_forretningsmelding_fra_postavsender_til_meldingsformidler

@@ -13,6 +13,7 @@ children:
- name: Transportlag/Meldingsidentifikatorer
- name: Transportlag/Meldingsutveksling
- name: Transportlag/Meldingsutveksling/FormidleDigitalPostForsendelse
- name: Transportlag/Meldingsutveksling/FormidleFysiskPostForsendelse
- name: Transportlag/Meldingsutveksling/KvitteringsForespoersel
- name: Transportlag/Transportmeldingsstruktur
- name: Transportlag/Messaging
@@ -29,6 +30,7 @@ table(table table-striped).
| "Meldingsutveksling":Meldingsutveksling/ | Beskrivelse av den tekniske meldingsutvekslingen |
| "Meldingsformat":Meldingsformat | Meldingsformatet på de tekniske meldingene som sendes |
| "ebMS pmode: Formidle digital post":Meldingsutveksling/FormidleDigitalPostForsendelse | ebMS pmodes for formidling av Digital Post |
| "ebMS pmode: Formidle fysisk post":Meldingsutveksling/FormidleFysiskPostForsendelse | ebMS pmodes for formidling av Fysisk Post |
| "ebMS pmode: Kvitteringsforespørsel":Meldingsutveksling/KvitteringsForespoersel | ebMS pmodes for henting av kvitteringer |
| "eb:Messaging":Messaging | beskrivelse av ebMS Messaging headeren |
| "eb:Usermessage":UserMessage/ | ebMS UserMessage brukt for transport av forretningsmeldinger |

0 comments on commit d9574d3

Please sign in to comment.