Skip to content
Permalink
Browse files

fikset skrivefeil

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Apr 26, 2016
1 parent 3113c69 commit d99665894449807046f296ec1ce35ac804e01a1b
Showing with 0 additions and 1 deletion.
  1. +0 −1 forretningslag/Dokumentformat/ehf.textile
@@ -45,7 +45,6 @@ h3. Forutsetninger for maskinell behandling av EHF fakturaen i digipost:
* Det må finnes en PaymentMeanDueDate
* Det må finnes en PayeeFinancialAccount med ID och SchemeID
* PayeeFinancialAccount SchemeID må være IBAN
* De två första bokstäverna i kontonumret må være NO
* Valutan må være NOK


0 comments on commit d996658

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.