Skip to content
Permalink
Browse files

Merge branch 'master' into xsd-forslag

  • Loading branch information...
tor-kleiberg committed Mar 27, 2014
2 parents 4a88e3f + b882dd6 commit db77167d2dc352bfb1360cd06b426cf3e347bf0b
@@ -12,5 +12,5 @@ Sikker Digital Post har definert et eget begrep "Manifest":Manifest som innehold

h2. Eksempel

* "Mainfest":eksempler/sdpManifest.xml
* "Full dokumentpakke":eksempler/post.asice.zip
* "Manifest":eksempler/sdpManifest.xml
* "Full dokumentpakke":eksempler/post.asice.zip
@@ -14,7 +14,7 @@ group: SikkerDigitalPost/complexType

h4. Eigenskapar

|_. Identifikator |_. Granularitet |_. Datatype |
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| href| 1..1 | |
| media | 1..1 | |
| mime | 1..1 | |
@@ -14,7 +14,7 @@ group: SikkerDigitalPost/Melding

h4. Eigenskapar

|_. Identifikator |_. Granularitet |_. Datatype |
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "EncryptedKey":http://www.w3.org/2001/04/xmlenc | 1..1 | "http://www.w3.org/2001/04/xmlenc":http://www.w3.org/2001/04/xmlenc |


@@ -14,7 +14,7 @@ group: SikkerDigitalPost/Melding

h4. Eigenskapar

|_. Identifikator |_. Granularitet |_. Datatype |
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
|varselTekst| 0..1 | xsd:String |
|"repetisjoner":Repetisjoner | 1..1 | "sdp:Repetisjoner":Repetisjoner |

@@ -13,7 +13,7 @@ group: SikkerDigitalPost

h3. Attributer

|_. Identifikator |_. Granularitet |_. Datatype |
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| meldingsId | 1..1 | sdp:GUID |
| "Mottaker":Mottaker | 1..1 | "sdp:Mottaker":Mottaker |
| "Avsender":Avsender | 1..1 | "sdp:Avsender":Avsender |
@@ -12,18 +12,12 @@ group: SikkerDigitalPost

h3. Attributer

Følgende liste gir en oversikt over de begreper som er brukt i Melding:
<ul class='nav'>
{% assign pages_list = site.pages %}
{% assign group = "SikkerDigitalPost/Melding" %}
{% include menu.html %}
</ul>

h4. Egenskaper

I tillegg har Meldingene følgende egenskaper

|_. Identifikator |_. Granularitet |_. Datatype |
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "Avsender":Avsender | 1..1 | "Avsender":Avsender |
| "Mottaker":Mottaker | 1..1 | "Mottaker":Mottaker |
| "Varsler":Varsler | 0..1 | "Varsler":Varsler |
| "DokumentPakke":DokumentPakke | 1..1 |"DokumentPakke":DokumentPakke |
| virkningsdato | 0..1 | xs:date |
| "sikkerhetsnivaa":/Felles/sikkerhetsnivaa | 1..1 | xs:int |
| aapningskvittering | 0..1 | xs:string |
@@ -15,7 +15,7 @@ dagerEtter=0 betyr samme dag. dagerEtter=7 betyr den syvende dagen etter en best

h4. Eigenskapar

|_. Identifikator |_. Granularitet |_. Datatype |
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "dagerEtter":/Felles/dagerEtter | 0..10 | xsd:nonNegativeInteger |


@@ -14,9 +14,9 @@ group: SikkerDigitalPost/Melding

h4. Eigenskapar

|_. Identifikator |_. Granularitet |_. Datatype |
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
|varselTekst| 0..1 | xsd:String |
|"repetisjoner":Repetisjoner | 1..1 | "sdp:Repetisjoner":Repetisjoner |
|"Repetisjoner":Repetisjoner | 1..1 | "sdp:Repetisjoner":Repetisjoner |


h4. Xml eksempel
@@ -16,9 +16,9 @@ Avsender vil kunne få kostnader knyttet til varslinger på Sms.

h4. Eigenskapar

|_. Identifikator |_. Granularitet |_. Datatype |
|"epostVarsel":EpostVarsel| 0..1 | "sdp:EpostVarsel":EpostVarsel |
|"smsVarsel":SmsVarsel | 0..1 | "sdp:SmsVarsel":SmsVarsel |
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
|"EpostVarsel":EpostVarsel| 0..1 | "sdp:EpostVarsel":EpostVarsel |
|"SmsVarsel":SmsVarsel | 0..1 | "sdp:SmsVarsel":SmsVarsel |


h4. Xml eksempel
@@ -13,8 +13,8 @@ group: SikkerDigitalPost/complexType

h4. Eigenskapar

|_. Identifikator |_. Granularitet |_. Datatype |
| "Dokument":Dokument | 1..* | |
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "Dokument":Dokument | 1..* | "Dokument":Dokument |

h4. Xml eksempel

@@ -52,37 +52,47 @@ P/eSbxmlpCIWGeKOtvQlwHWypRc09CjY29rzAjG9Ux4cAfGlYJVgmnaCpfJjvWSVsdH31/iCt5xAEYe7
</eb:MessageInfo>
<eb:PartyInfo>
<eb:From>
<eb:PartyId type="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:0088">1234567890</eb:PartyId>
<eb:Role>Buyer</eb:Role>
<!-- orgnr til avsender -->
<eb:PartyId type="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9908">123456789</eb:PartyId>
<!-- TODO spesifisere denne-->
<eb:Role>uri:som:identifiserar:rollen:postavsender</eb:Role>
</eb:From>
<eb:To>
<eb:PartyId type="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:0088">0987654321</eb:PartyId>
<eb:Role>Seller</eb:Role>
<!-- orgnr til meldingsformidler -->
<eb:PartyId type="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:iso6523:9908">234567890</eb:PartyId>
<!-- TODO spesifisere denne -->
<eb:Role>uri:som:identifiserar:rollen:meldingsformidler</eb:Role>
</eb:To>
</eb:PartyInfo>
<eb:CollaborationInfo>
<eb:AgreementRef>jentrataLoopback</eb:AgreementRef>
<!-- TODO ser ikke behov for denne - kan utelates ref spec-->
<!-- <eb:AgreementRef>uri:som:identifiserar:samarbeidsprotokollavtalen</eb:AgreementRef> -->
<!-- TODO default AS4 service -->
<eb:Service>http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/as4/200902/service</eb:Service>
<!-- TODO default AS4 action -->
<eb:Action>http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/as4/200902/action</eb:Action>
<!-- TODO detaljere innholdet av denne -->
<eb:ConversationId>2014-0001</eb:ConversationId>
</eb:CollaborationInfo>
<eb:PayloadInfo>
<eb:PartInfo href="#soapBody"/>
</eb:PayloadInfo>
<!-- TODO standardisere cid -->
<eb:PartInfo href="cid:asic"/>
</eb:PayloadInfo>
</eb:UserMessage>
</eb:Messaging>
</S12:Header>
<S12:Body id="soapBody" wsu:Id="id-DE969A773C0E48851A139204210261411" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
<S12:Body xml:id="soapBody" wsu:Id="id-DE969A773C0E48851A139204210261411" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
<StandardBusinessDocument xmlns="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader">
<StandardBusinessDocumentHeader>
<HeaderVersion>1.0</HeaderVersion>
<Sender>
<!-- orgnr avsender -->
<Identifier Authority="iso6523-actorid-upis">0088:7315458756324</Identifier>
<Identifier Authority="iso6523-actorid-upis">9908:123456789</Identifier>
</Sender>
<Receiver>
<!-- orgnr mottaker, postboks eller print -->
<Identifier Authority="iso6523-actorid-upis">0088:4562458856624</Identifier>
<Identifier Authority="iso6523-actorid-upis">9908:345678901</Identifier>
</Receiver>
<DocumentIdentification>
<!-- Unik identifikator i "Sender" sitt scope -->
@@ -10,11 +10,13 @@
<eb:MessageId>UUID-4@receiver.example.com</eb:MessageId>
</eb:MessageInfo>
<!-- TODO ser ikke behov for mpc -->
<eb:PullRequest mpc="http://sender.example.com/mpc123"/>
<!-- <eb:PullRequest mpc="http://sender.example.com/mpc123"/> -->
<eb:PullRequest/>
</eb:SignalMessage>
</eb:Messaging>
</S12:Header>
<S12:Body>
<!-- TODO hvordan identifisere avsender -->
<!-- Kan eventuelt detaljere PullRequest -->
</S12:Body>
</S12:Envelope>
@@ -4,7 +4,9 @@
<!-- TODO -->
</wsse:Security>
<eb:Messaging S12:mustUnderstand="1">
<eb:UserMessage mpc="http://sender.example.com/mpc123">
<!-- TODO ser ikke behov for mpc, kan utelates ref spec-->
<!--<eb:UserMessage mpc="http://sender.example.com/mpc123">-->
<eb:UserMessage>
<eb:MessageInfo>
<eb:Timestamp>2006-10-01T10:02:00</eb:Timestamp>
<eb:MessageId>UUID-5@sender.example.com</eb:MessageId>
@@ -27,11 +29,11 @@
<HeaderVersion>1.0</HeaderVersion>
<Sender>
<!-- orgnr avsender -->
<Identifier Authority="iso6523-actorid-upis">0088:7315458756324</Identifier>
<Identifier Authority="iso6523-actorid-upis">9908:123456789</Identifier>
</Sender>
<Receiver>
<!-- orgnr mottaker, postboks eller print -->
<Identifier Authority="iso6523-actorid-upis">0088:4562458856624</Identifier>
<Identifier Authority="iso6523-actorid-upis">9908:345678901</Identifier>
</Receiver>
<DocumentIdentification>
<!-- Unik identifikator i "Sender" sitt scope -->
@@ -0,0 +1,23 @@
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader"
xmlns="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

<xs:simpleType name="MimeTypeQualifier">
<xs:annotation>
<xs:documentation>The MIME type as defined by IANA. Please refer to
http://www.iana.org/assignments/media-types/ for a list of types.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="Language">
<xs:annotation>
<xs:documentation>ISO 639-2; 1998 representation of Language name. Refer to http://www.loc.gov/standards/iso639-2/iso639jac.html to get the latest version of the standard.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
@@ -0,0 +1,56 @@
<?xml version="1.0"?>
<!-- edited with XML Spy v4.3 U (http://www.xmlspy.com) by Ted Osinski (Uniform Code Council) -->
<xs:schema targetNamespace="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<xs:complexType name="BusinessScope">
<xs:sequence>
<xs:element name="Scope" type="Scope" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Scope">
<xs:sequence>
<xs:group ref="ScopeAttributes"/>
<xs:element ref="ScopeInformation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:group name="ScopeAttributes">
<xs:sequence>
<xs:element name="Type" type="xs:string"/>
<xs:element name="InstanceIdentifier" type="xs:string"/>
<xs:element name="Identifier" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:group>
<xs:element name="ScopeInformation" type="xs:anyType" abstract="true"/>
<xs:element name="CorrelationInformation" type="CorrelationInformation" substitutionGroup="ScopeInformation"/>
<xs:complexType name="CorrelationInformation">
<xs:sequence>
<xs:element name="RequestingDocumentCreationDateTime" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
<xs:element name="RequestingDocumentInstanceIdentifier" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ExpectedResponseDateTime" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="BusinessService" type="BusinessService" substitutionGroup="ScopeInformation"/>
<xs:complexType name="BusinessService">
<xs:sequence>
<xs:element name="BusinessServiceName" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ServiceTransaction" type="ServiceTransaction" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ServiceTransaction">
<xs:attribute name="TypeOfServiceTransaction" type="TypeOfServiceTransaction" use="optional"/>
<xs:attribute name="IsNonRepudiationRequired" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="IsAuthenticationRequired" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="IsNonRepudiationOfReceiptRequired" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="IsIntelligibleCheckRequired" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="IsApplicationErrorResponseRequested" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="TimeToAcknowledgeReceipt" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="TimeToAcknowledgeAcceptance" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="TimeToPerform" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="Recurrence" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="TypeOfServiceTransaction">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="RequestingServiceTransaction"/>
<xs:enumeration value="RespondingServiceTransaction"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
@@ -0,0 +1,18 @@
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader"
xmlns="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

<xs:complexType name="DocumentIdentification">
<xs:sequence>
<xs:element name="Standard" type="xs:string"/>
<xs:element name="TypeVersion" type="xs:string"/>
<xs:element name="InstanceIdentifier" type="xs:string"/>
<xs:element name="Type" type="xs:string"/>
<xs:element name="MultipleType" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="CreationDateAndTime" type="xs:dateTime"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>

@@ -0,0 +1,5 @@
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema targetNamespace="http://www.edi-order.org/schemas" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.edi-order.org/schemas" xmlns:unece="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<xs:import namespace="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader" schemaLocation="StandardBusinessDocumentHeader.xsd"/>
<xs:include schemaLocation="EDIOrder.xsd"/>
</xs:schema>
@@ -0,0 +1,5 @@
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema targetNamespace="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xs:import namespace="http://www.edi-order.org/schemas" schemaLocation="EDIOrder.xsd"/>
<xs:include schemaLocation="StandardBusinessDocumentHeader.xsd"/>
</xs:schema>
@@ -0,0 +1,22 @@
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader"
xmlns="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<xs:include schemaLocation="BasicTypes.xsd"/>

<xs:complexType name="Manifest">
<xs:sequence>
<xs:element name="NumberOfItems" type="xs:integer"/>
<xs:element name="ManifestItem" type="ManifestItem" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ManifestItem">
<xs:sequence>
<xs:element name="MimeTypeQualifierCode" type="MimeTypeQualifier"/>
<xs:element name="UniformResourceIdentifier" type="xs:anyURI"/>
<xs:element name="Description" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="LanguageCode" type="Language" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
@@ -0,0 +1,10 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema targetNamespace="http://www.ean-ucc.org/schemas/1.3/eanucc" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.ean-ucc.org/schemas/1.3/eanucc" elementFormDefault="unqualified" attributeFormDefault="unqualified">
<xsd:element name="order" type="OrderType"/>
<xsd:complexType name="OrderType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="orderIdentification" type="xsd:string"/>
<!-- rest of content model would go here -->
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
@@ -0,0 +1,9 @@
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader">

<xs:import namespace="http://www.ean-ucc.org/schemas/1.3/eanucc"
schemaLocation="Order.xsd"/>
<xs:include schemaLocation="StandardBusinessDocumentHeader.xsd"/>

</xs:schema>
@@ -0,0 +1,10 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema targetNamespace="http://www.ean-ucc.org/schemas/1.3/eanucc" xmlns="http://www.ean-ucc.org/schemas/1.3/eanucc" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="unqualified" attributeFormDefault="unqualified">
<xsd:element name="orderResponse" type="OrderResponseType"/>
<xsd:complexType name="OrderResponseType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="orderResponseIdentification" type="xsd:string"/>
<!-- rest of content model would go here -->
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
@@ -0,0 +1,5 @@
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema targetNamespace="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xs:import namespace="http://www.ean-ucc.org/schemas/1.3/eanucc" schemaLocation="OrderResponse.xsd"/>
<xs:include schemaLocation="StandardBusinessDocumentHeader.xsd"/>
</xs:schema>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit db77167

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.