Skip to content
Permalink
Browse files

lagt til VedleggsListe og rydde opp i textile filene for Sikker Digit…

…al Post tjenesten.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Mar 18, 2014
1 parent f02380a commit dc485e2ac30116356aa478c1dcddcec7b89b342e
Showing with 58 additions and 25 deletions.
  1. +5 −6 Avsender.textile
  2. +2 −3 DokumentDato.textile
  3. +6 −4 DokumentPakke.textile
  4. +4 −4 Mottaker.textile
  5. +4 −5 Tittel.textile
  6. +6 −3 Varsel.textile
  7. +31 −0 VedleggsListe.textile
@@ -5,12 +5,11 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost/complexType
---

h3. Avsender

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SikkerDigialPost/Avsender
- Term := Avsender
- Definisjon := Juridisk organisasjon/entitet som er ansvarlig for innholdet i den digitale posten
- Kilde := DIFI/
- Identifikator := http://begrep.difi.no/SikkerDigialPost/{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Juridisk organisasjon/entitet som er ansvarlig for innholdet i den digitale posten,
- Datatype := complexType
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Avsender er den som er ansvarlig for innholdet i forsendelsen. Kan være forskjellige frå teknisk avsender (for eksempel kan SvarUT være teknisk avsender på vegne av en kommune)

h4. Egenskaper
@@ -5,10 +5,9 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost/complexType
---

h3. DokumentDato

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SikkerDigialPost/DokumentDato
- Term := Dokument dato
- Identifikator := http://begrep.difi.no/SikkerDigialPost/{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Datatype := xs:date
- Definisjon := Dato dokumentet skal gjøres tilgjengelig for sluttbruker
- Kilde := DIFI
@@ -5,17 +5,19 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost/complexType
---

h3. DokumentPakke

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/DokumentPakke
- Term := DokumentPakke
- Identifikator := http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon om kryptering og innhold i dokumentpakken som utgjør vedlegget i meldingen
- Datatype := complexType
- Kjelde := DIFI

h4. Eigenskapar

|_. Identifikator |_. Granularitet |_. Datatype |
|EncryptedKey | 1..1 | "http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#":http://www.w3.org/2001/04/xmlenc# |
| "EncryptedKey":http://www.w3.org/2001/04/xmlenc# | 1..1 | "http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#":http://www.w3.org/2001/04/xmlenc# |
| "Dokument":Dokument | 1..1 | |
| "VedleggsListe"":VedleggsListe | 0..1 | |

h4. Xml eksempel

@@ -7,15 +7,15 @@ group: SikkerDigitalPost/complexType

h3. Mottaker

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SikkerDigialPost/Mottaker
- Term := Mottaker
- Identifikator := http://begrep.difi.no/SikkerDigialPost/{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Person som er mottaker av en sikker digital post
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Anbefalingen er å bruke hele Person-xml'en slik som den blir returnert fra oppslagstjenesten når det er snakk om digital formidling

h4. Egenskaper

|_. Identifikator |_. Term |_. Kardinalitet |
| "Person":/Oppslagstjenesten/Person | Person | 1-1 |
| "PostAdresse":/Felles/PostAdresse | Postadresse, adresse | 0-1 |
| "Person":/Oppslagstjenesten/Person | Person | 0..1 |
| "PostAdresse":PostAdresse | Postadresse, adresse | 0..1 |

@@ -5,16 +5,15 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost/complexType
---

h3. Tittel

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SikkerDigialPost/Tittel
- Term := Tittel
- Identifikator := http://begrep.difi.no/SikkerDigialPost/{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Beskrivende tittel for den sikre digitale posten. Skal kunne benyttes til å informere sluttbruker om meldingen
- Datatype := complexType
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Må kunne brukes uten sikker autentisering (for eksempel til varsling)

h4. Egenskaper

|_. Identifikator |_. Term |_. Kardinalitet |
| "Tekst":/Felles/tekst | Tekst, Tittel | 1-mange |
| "tekst":/Felles/tekst | Tekst, Tittel | 1..* |

@@ -7,18 +7,21 @@ group: SikkerDigitalPost/complexType

h3. Varsel

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/Varsel
- Term := Varsel
- Identifikator := http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon om hvordan man skal varsle sluttbruker om at det er mottatt en melding
- Datatype := complexType
- Kjelde := DIFI
- Kommentar := Retningsgivende så lenge det ikke er en varslingsform pålagt ved forskrift/lov

h4. Eigenskapar

|_. Identifikator |_. Granularitet |_. Datatype |
|VarslingsProfil | 1..1 | xs:string (kodeverk) |
| VarslingsProfil | 1..1 | xs:string (kodeverk) |
|"Kanaler":Kanal| 1..mange | |h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
@@ -0,0 +1,31 @@
---
layout: default
title: VedleggsListe
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost/complexType
---

- Identifikator := http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon om kryptering og innhold i dokumentpakken som utgjør vedlegget i meldingen
- Datatype := complexType
- Kjelde := DIFI

h4. Eigenskapar

|_. Identifikator |_. Granularitet |_. Datatype |
| "Dokument":Dokument | 1..* | |

h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">

<sdp:VedleggsListe tall="1">
<sdp:Dokument href="vedlegg1.pdf" media="all" mime="application/pdf">
<sdp:Tittel> <!-- Har tatt vekk offentlig tittel - må passe på at denne ikkje inneheld data som må skjermast... -->
<sdp:Tekst lang="no">Opprinnelig søknad</sdp:Tekst>
</sdp:Tittel>
</sdp:Dokument>
</sdp:VedleggsListe>

</pre>

0 comments on commit dc485e2

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.