Skip to content
Permalink
Browse files

slettet dokumentasjon om produktstøtte

Produktstøtte er dokumentert på http://samarbeid.difi.no, holdes
oppdatert der.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Aug 28, 2015
1 parent 73d3c0c commit dc9c6c52b3c276148fe804b060248bb383755c55
Showing with 3 additions and 48 deletions.
  1. +1 −1 innledning/arkitektur.textile
  2. +2 −2 innledning/index.textile
  3. +0 −45 innledning/produktstotte.textile
@@ -5,7 +5,7 @@ headtitle: Sikker digital post

id: Oversikt/Arkitektur

next: Oversikt/Produktstøtte
next: Oversikt/Sikkerhet

---

@@ -9,7 +9,6 @@ next: Oversikt/Arkitektur

children:
- name: Oversikt/Arkitektur
- name: Oversikt/Produktstøtte
- name: Sikkerhet
- name: Sikkerhet/Sertifikathåndtering
- name: Oversikt/XSDfiler
@@ -19,7 +18,8 @@ children:

h2. Oversikt

Sikker digital posttjeneste er en felles løsning for offentlige virksomheter for å sende brev digitalt til innbyggere. Dette avsnittet er en overordnet beskrivelse av den underliggende virksomhetsarkitekturen for Sikker Digital Post.
Sikker digital posttjeneste er en felles løsning for offentlige virksomheter for å sende brev digitalt til innbyggere.
Dette avsnittet er en overordnet beskrivelse av den underliggende virksomhetsarkitekturen for Sikker Digital Post.

For mer informasjon bør man lese dokumentet "Arkitekturbeskrivelse for Sikker Digital Post":ArkitekturbeskrivelseforSikkerdigitalposttjenestev1.0.pdf.

This file was deleted.

Oops, something went wrong.

0 comments on commit dc9c6c5

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.