Skip to content
Permalink
Browse files

splittet beskrivelsen av Aktører og Identifikatorer på aktører i to s…

…eparate sider.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Apr 3, 2014
1 parent 710bfca commit ddd8ff6f608e57893dd9b494a4e88be1a2fa2708
Showing with 37 additions and 34 deletions.
  1. +1 −31 AktorIdentifikatorer.textile
  2. +32 −0 Aktorer.textile
  3. +4 −3 index.textile
@@ -1,40 +1,10 @@
---
layout: default
title: Sikker digital post - Aktører og Identifikatorer
title: Aktøridentifikatorer
headtitle: Sikker digital post - Aktører og Identifikatorer
---

h2. Aktører

Aktørene kan visualiseres slik:

"!{width:90%}aktorer.jpg!":aktorer.jpg

Overføringen av postforsendelser fra avsender til mottaker innvolverer følgende parter/komponenter:{background:#ddd}.|_. Aktør |_. Beskrivelse |
|_. Behandlingsansvarlig | offentlig aktør som er ansvarlig for postforsendelsen og som er Avsender av posten overfor Innbygger.
BØR signere "Standard Business Document":StandardBusinessDocument og "Dokumentpakke (ASiC)":ASiC |
{background:#ddd}.| Ansvarlig enhet | Er en mulig aktør som er en underenhet hos Behandlingsansvarlig som skal stå som Avsender for posten overfor Innbygger. |
|_. Databehandler | Avsender eller avtalepart hos avsender, ansvarlig for pakking og sikring av postforsendelser.
KAN signere "Standard Business Document":StandardBusinessDocument og "Dokumentpakke (ASiC)":ASiC |
{background:#ddd}.| Teknisk Avsender | Er en mulig aktør som gjennomfører den tekniske forsendelsen av posten på vegne av en databehandler. |
|_. Meldingsformidlerleverandør | Ansvarlig for formidling, sporing og rapportering av postforsendelser |
{background:#ddd}.|_. Postkasseleverandør | Ansvarlig for å tilgjengeliggjøre og oppbevare post til innbygger, samt å varsle innbygger når det er kommet ny post. |
|_. Mottaker | Mottaker av postforsendelsen, en Innbygger |

*Ansvarlig enhet* og *Teknisk Avsender* er kun brukt ved behov i spesielle situasjoner.

- *Ansvarlig enhet* brukes av *Behandlingsansvarlig* virksomheter med et stort virkeområder som ønsker å differensiere Avsendere til Innbygger avhengig av de interne enhetene som sender posten.
Eksempel: Behandlingsansvarlig er Nav og Ansvarlig enhet er NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus_.

- *Teknisk Avsender* brukes i de tilfeller der *Databehandler* har en ekstern ebMS 3.0 Message Service Handler (MSH - meldingshåndterer) leverandør.h2. Aktøridentifikatorer

Aktørene identifiseres både i forskjellige deler av postforsendelsen og med forskjellige identifikatorer.
Her er en oversikt over identifikatorene som er bruk i Digital Postforsendelse og hvilken aktør de peker på i forbindelse med Digital Postforsendelse fra Offentlig Virksomhet til Innbygger.
@@ -0,0 +1,32 @@
---
layout: default
title: Sikker digital post - Aktører og Roller
headtitle: Sikker digital post - Aktører og Identifikatorer
---

h2. Aktører og roller


"!{width:90%}aktorer.jpg!":aktorer.jpg

Overføringen av postforsendelser fra avsender til mottaker innvolverer følgende parter/komponenter:{background:#ddd}.|_. Aktør |_. Beskrivelse |
|_. Behandlingsansvarlig | offentlig aktør som er ansvarlig for postforsendelsen og som er Avsender av posten overfor Innbygger.
BØR signere "Standard Business Document":StandardBusinessDocument og "Dokumentpakke (ASiC)":ASiC |
{background:#ddd}.| Ansvarlig enhet | Er en mulig aktør som er en underenhet hos Behandlingsansvarlig som skal stå som Avsender for posten overfor Innbygger. |
|_. Databehandler | Avsender eller avtalepart hos avsender, ansvarlig for pakking og sikring av postforsendelser.
KAN signere "Standard Business Document":StandardBusinessDocument og "Dokumentpakke (ASiC)":ASiC |
{background:#ddd}.| Teknisk Avsender | Er en mulig aktør som gjennomfører den tekniske forsendelsen av posten på vegne av en databehandler. |
|_. Meldingsformidlerleverandør | Ansvarlig for formidling, sporing og rapportering av postforsendelser |
{background:#ddd}.|_. Postkasseleverandør | Ansvarlig for å tilgjengeliggjøre og oppbevare post til innbygger, samt å varsle innbygger når det er kommet ny post. |
|_. Mottaker | Mottaker av postforsendelsen, en Innbygger |

*Ansvarlig enhet* og *Teknisk Avsender* er kun brukt ved behov i spesielle situasjoner.

- *Ansvarlig enhet* brukes av *Behandlingsansvarlig* virksomheter med et stort virkeområder som ønsker å differensiere Avsendere til Innbygger avhengig av de interne enhetene som sender posten.
Eksempel: Behandlingsansvarlig er Nav og Ansvarlig enhet er NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus_.

- *Teknisk Avsender* brukes i de tilfeller der *Databehandler* har en ekstern ebMS 3.0 Message Service Handler (MSH - meldingshåndterer) leverandør.
@@ -6,7 +6,7 @@ headtitle: Sikker digital post

h2. Innledning

På denne delen av begrep.difi.no publiseres grensesnittspesifikasjonen for Sikker Digital Posttjeneste.
På denne delen av "begrep.difi.no":/ publiseres grensesnittspesifikasjonen for Sikker Digital Posttjeneste.
Målgruppen for denne spesifikasjonen er Avsendervirksomheter, Meldingsformidler og Postkasselverandører.

h2. Omfang
@@ -23,11 +23,12 @@ h2. Innholdsfortegnelse
* "Innledning":index#Innledning
* "Omfang":index#Omfang
* "Meldingsutveksling":Meldingsutveksling
** "Aktører og Roller":AktorIdentifikatorer
** "Aktører og Roller":Aktorer
*** "Aktør identifikatorer":Aktoridentifikatorer
** "Ekspederingsprosessen":EksepederePost
** "Meldingstyper":Melding
** "Meldingsflyt":Meldingsutveksling
** Feilhåndtering
** "Feilhåndtering":Feilhaandtering
** PModes
*** "FormidleDigitalPostForsendelse":Meldingsutveksling/FormidleDigitalPostForsendelse
*** "KvitteringsForespoersel":Meldingsutveksling/KvitteringsForespoersel

0 comments on commit ddd8ff6

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.