Skip to content
Permalink
Browse files

Støtte for valgfri strukturert data knyttet til et dokument

Innfører et frivillig element `<data>` som kan knytte en fil med
strukturerte data til et hoveddokument eller vedlegg.

Elementet kan f. eks. se slik ut for en tenkt datatype «lenke»:

```
<data​ ​href="lenke.xml"
      mime="application/vnd.difi.dpi.lenke+xml" />
```

`lenke.xml` inneholder dermed XML som definerer en lenke hvis data vises
i postkassen _utenfor_ dokumentet dataen er knyttet til dersom
postkassen til innbyggeren støtter denne datatypen.
  • Loading branch information...
sindrebn committed Jan 4, 2018
1 parent 4878d2a commit dfc56d75b22c701a38706693c417c6fd667228ca
Showing with 38 additions and 0 deletions.
  1. +38 −0 xsd/sdp-manifest.xsd
@@ -32,6 +32,15 @@
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="data" minOccurs="0" maxOccurs="1" type="DokumentData">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Ekstra data som beriker dokumentet i postkassen.
Se https://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/utvidelser for en oversikt over hvilke utvidelser
som finnes og er tilgjengelig hos de ulike postkasseleverandørene.
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="href" use="required">
<xsd:annotation>
@@ -104,4 +113,33 @@
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

<xsd:complexType name="DokumentData">
<xsd:attribute name="href" use="required">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Navn på filen i dokumentpakken.
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="4" />
<xsd:maxLength value="100" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="mime" use="required">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
For tillatte MIME-typer, se https://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/utvidelser
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="1" />
<xsd:maxLength value="100" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>

</xsd:schema>

0 comments on commit dfc56d7

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.