Skip to content
Permalink
Browse files
Update forretningsprosess_kvittering.textile
#92 #95 Rettet skrivefeil
  • Loading branch information
henrikpaus committed Jun 12, 2014
1 parent 19638d5 commit e04de57fcd7a5c0a4e0ac3eea5f574df802a3bb1
Showing with 3 additions and 3 deletions.
  1. +3 −3 forretningslag/forretningsprosess_kvittering.textile
@@ -22,7 +22,7 @@ Forretningsrelaterte feilsituasjoner[1] benytter same flyt.

table(table table-striped).
|_. Prosess |_. Fra |_. Til |_. Beskrivelse |
| Kvittering/Feil | "Postkasse":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Kvitteringene som sendes er: "Leveringskvittering":../meldinger/LeveringsKvittering, "Åpningskvittering":../meldinger/AapningsKvittering , "VarslingfeiletKvittering":../meldinger/VarslingfeiletKvittering i tillegg til eventuelle "FeilMeldinger":../meldinger/FeilMelding |
| Hent Kvittering/Feil | "Avsender":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Kvittering/Feil ligger tilgjengelig på en kø hos Meldingsformidler. Avsender sender en forespørsel om å hente en kvittering. Meldingsformidler vil levere neste kvittering i køen uavhengig av hvilken kvitteringstype som ligger i køen. Det er en egen kø for prioriterte meldinger. |
| Kvittering/Feilmelding | "Postkasse":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Kvitteringene som sendes er: "Leveringskvittering":../meldinger/LeveringsKvittering, "Åpningskvittering":../meldinger/AapningsKvittering , "VarslingfeiletKvittering":../meldinger/VarslingfeiletKvittering i tillegg til eventuelle "Feilmeldinger":../meldinger/FeilMelding |
| Hent Kvittering/Feilmelding | "Avsender":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Kvittering/Feilmelding ligger tilgjengelig på en kø hos Meldingsformidler. Avsender sender en forespørsel om å hente en kvittering. Meldingsformidler vil levere neste kvittering i køen uavhengig av hvilken kvitteringstype som ligger i køen. Det er en egen kø for prioriterte meldinger. |

fn1. Dette er feilsituasjoner som vil kreve manuell oppfølging fra Avsender og av en art som ikke lar seg løse automatisk. Typisk eksempel kan være at Mottaker har skiftet postboks, og at meldingen er feilsendt.
fn1. Dette er feilsituasjoner som vil kreve manuell oppfølging fra Avsender og av en art som ikke lar seg løse automatisk. Typisk eksempel kan være at Mottaker har skiftet postboks, og at meldingen er feilsendt.

0 comments on commit e04de57

Please sign in to comment.