Skip to content
Permalink
Browse files

#70 lenker til undersider om feilhåndtering

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Jun 10, 2014
1 parent 5dec88a commit e05a72e1f15aa7d1a4a07bc4fcc2d20f985ad214
Showing with 1 addition and 2 deletions.
  1. +1 −2 feilhandtering/index.textile
@@ -22,7 +22,6 @@ Dokumentasjonen av feilhåndtering er delt opp i følgende kapitler:
table(table table-striped).
| "Forretningsfeil":Forretningsfeil | Hva er en forretningsfeil og hvordan skal den håndteres? |
| "Transportfeil":Transportfeil | Hvilke tekniske feil kan oppstå og hvordan skal disse håndteres? |
| "Teknisk":teknisk | I hvilken del av meldingen skjer feilen? og hvem gjør hva? |
| "Transportfeil":Transportfeil | Hvilke tekniske feil kan oppstå og hvordan skal disse håndteres? |
| "En teknisk gjennomgang av meldingen i forhold til feilhåndtering":teknisk | I hvilken del av meldingen skjer feilen? og hvem gjør hva? |


0 comments on commit e05a72e

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.