Skip to content
Permalink
Browse files
#45 oppdatert FeilMelding til å inneholde en feilkode, oppdatert diag…
…ram og fjernet tidsavbrudd som egen Feilmeldingstype, dette blir heller en feilkode i en standard FeilMelding
  • Loading branch information
Arne Berner committed May 14, 2014
1 parent 57cb6cb commit e139b70be19c6d76f3a0efe9a77f2d5daba7d60f
@@ -12,12 +12,12 @@ group: SikkerDigitalPost

h3. Attributer


{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| Signature | 1..1 | "ds:Signature":https://www.oasis-open.org/committees/download.php/21256/wss-v1.1-spec-errata-os-SOAPMessageSecurity.htm#_Toc118717148, Enveloped XML signatur |
{background:#ddd}.| "konversasjonsId":/Felles/konversasjonsId | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "konversasjonsId":/Felles/konversasjonsId | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "Avsender":Avsender | 1..1 | "sdp:Avsender":Avsender |
{background:#ddd}.| "Mottaker":Mottaker | 1..1 | "sdp:Mottaker":Mottaker |
| "Mottaker":Mottaker | 1..1 | "sdp:Mottaker":Mottaker |
| "Dokumentpakke":Dokumentpakke | 1..1 | "sdp:Dokumentpakke":Dokumentpakke |
{background:#ddd}.| "FysiskpostInfo":FysiskPostInfo | 0..1 | "sdp:FysiskpostInfo":FysiskPostInfo |
| "FysiskpostInfo":FysiskPostInfo | 0..1 | "sdp:FysiskpostInfo":FysiskPostInfo |
| "DigitalpostInfo":DigitalPostInfo | 0..1 | "sdp:DigitalpostInfo":DigitalPostInfo |
@@ -13,11 +13,30 @@ group: SikkerDigitalPost

h3. Attributer


{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| Signature | 1..1 | "ds:Signature":https://www.oasis-open.org/committees/download.php/21256/wss-v1.1-spec-errata-os-SOAPMessageSecurity.htm#_Toc118717148, Enveloped XML signatur |
{background:#ddd}.| "konversasjonsId":/Felles/konversasjonsId | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "konversasjonsId":/Felles/konversasjonsId | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| tidspunkt | 1..1 | "xs:dateTime":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime |
{background:#ddd}.| feiltype | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| feiltype | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| feilkode | 0..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| detaljer | 0..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |


h4. Kodeverk for feiltype

feiltype kan ha følgende verdi:

table(table table-striped).
|_. Kodeverdi |_. Beskrivelse |
| KLIENT | Feilen kommer pga. feil på input eller andre feil der "Avsender":Avsender må rette opp i årsaken til feilen |
| SERVER | Feilen kommer av feil på sentral infrastruktur. "Avsender":Avsender må ta kontakt med Sentralforvalter for å få rettet opp i feilen. |

h4. Kodeverk for feilkode

feilkode kan ha følgende verdi:

table(table table-striped).
|_. Kodeverdi |_. Beskrivelse |

(ikke detaljert)
@@ -12,10 +12,10 @@ group: SikkerDigitalPost

h3. Attributer


{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| Signature | 1..1 | "ds:Signature":https://www.oasis-open.org/committees/download.php/21256/wss-v1.1-spec-errata-os-SOAPMessageSecurity.htm#_Toc118717148, Enveloped XML signatur |
{background:#ddd}.| "konversasjonsId":/Felles/konversasjonsId | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "konversasjonsId":/Felles/konversasjonsId | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| tidspunkt | 1..1 | "xs:dateTime":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime |


@@ -13,19 +13,20 @@ group: SikkerDigitalPost

h3. Attributer


{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| Signature | 1..1 | "ds:Signature":https://www.oasis-open.org/committees/download.php/21256/wss-v1.1-spec-errata-os-SOAPMessageSecurity.htm#_Toc118717148, Enveloped XML signatur |
{background:#ddd}.| "konversasjonsId":/Felles/konversasjonsId | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "konversasjonsId":/Felles/konversasjonsId | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "status":/Felles/status | 1..1 | "status":/Felles/status |
{background:#ddd}.| "beskrivelse":/Felles/beskrivelse | 0..1 | "beskrivelse":/Felles/beskrivelse |
| "beskrivelse":/Felles/beskrivelse | 0..1 | "beskrivelse":/Felles/beskrivelse |
| tidspunkt | 1..1 | "xs:dateTime":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime |

h3. Kodeverk


"status":/Felles/status kan ha følgende verdi:

table(table table-striped).
|_. Kodeverdi |_. Beskrivelse |
| OK | Digitalpost ble satt i karantene |
| FEILET | Digitalpost ble ikke satt i karantene |
@@ -13,11 +13,11 @@ group: SikkerDigitalPost

h3. Attributer


{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| Signature | 1..1 | "ds:Signature":https://www.oasis-open.org/committees/download.php/21256/wss-v1.1-spec-errata-os-SOAPMessageSecurity.htm#_Toc118717148, Enveloped XML signatur |
{background:#ddd}.| "konversasjonsId":/Felles/konversasjonsId | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "konversasjonsId":/Felles/konversasjonsId | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "beskrivelse":/Felles/beskrivelse | 0..1 | "beskrivelse":/Felles/beskrivelse |
{background:#ddd}.| tidspunkt | 1..1 | "xs:dateTime":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime |
| tidspunkt | 1..1 | "xs:dateTime":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime |
| "varslingskanal":/Felles/varslingskanal | 1..1 | "varslingskanal":/Felles/varslingskanal |

@@ -16,7 +16,8 @@ h3. Attributer
Meldingen består av et attributt som er felles for alle "meldingstyper":#meldingstypene.
Resten av attributtene er definert i de enkelte "meldingstypene, se under":#meldingstypene.

{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| Signature | 1..1 | "ds:Signature":https://www.oasis-open.org/committees/download.php/21256/wss-v1.1-spec-errata-os-SOAPMessageSecurity.htm#_Toc118717148, Enveloped XML signatur |
| konversasjonsID | 1..1 | xsd:string |

@@ -30,15 +31,16 @@ h3. Meldingstypene

Meldingstypen er definert i "DocumentIdentification":../DocumentIdentification og er en av følgende:

{background:#ddd}.|_. Type |_. Beskrivelse |
table(table table-striped).
|_. Type |_. Beskrivelse |
| "Digitalpost":DigitalPostMelding | Forsendelse av digital post |
{background:#ddd}.| "PrioritertDigitalpost":DigitalPostMelding | Forsendelse av digital post |
| "PrioritertDigitalpost":DigitalPostMelding | Forsendelse av digital post |
| "Tilbaketrekking":TilbaketrekkingsMelding | Melding for å tilbakekalle en forsendelsen av en digital post melding. |
{background:#ddd}.| "LeveringsKvittering":LeveringsKvittering | Kvittering på at digital post er tilgjengeliggjort |
| "LeveringsKvittering":LeveringsKvittering | Kvittering på at digital post er tilgjengeliggjort |
| "ÅpningsKvittering":AapningsKvittering | Kvittering fra Innbygger for at digital post er åpnet |
{background:#ddd}.| "Varslingfeilet":VarslingfeiletKvittering | Kvittering for at en spesifisert varsling ikke har blitt sendt |
| "Varslingfeilet":VarslingfeiletKvittering | Kvittering for at en spesifisert varsling ikke har blitt sendt |
| "Feil":FeilMelding | Generel feilkvittering |
{background:#ddd}.| "TilbaketrekkingsKvittering":TilbaketrekkingsKvittering | Kvittering for en tilbakekallingsmelding. |
| "TilbaketrekkingsKvittering":TilbaketrekkingsKvittering | Kvittering for en tilbakekallingsmelding. |

h3. Signature

@@ -22,38 +22,9 @@ h3. Klassediagram

h3. Attributter

{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |_. Kommentar |
table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |_. Kommentar |
| "StandardBusinessDocumentHeader":StandardBusinessDocumentHeader | 1..1 | sh:StandardBusinessDocument | Informasjon for å formidle postforsendelsen |
{background:#ddd}.| "Melding":Melding/ | 0..1 | "Melding":Melding/ | Forretningsmelding identifisert i "DocumentIdentification":DocumentIdentification |h3. XML eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">

<StandardBusinessDocument xmlns="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader">
<StandardBusinessDocumentHeader>
<HeaderVersion>1.0</HeaderVersion>
<Sender>
<!-- orgnr avsender -->
<Identifier Authority="iso6523-actorid-upis">9908:123456789</Identifier>
</Sender>
<Receiver>
<!-- orgnr mottaker, postboks eller print -->
<Identifier Authority="iso6523-actorid-upis">9908:345678901</Identifier>
</Receiver>
<DocumentIdentification>
<Standard>urn:no:difi:sdp:1.0</Standard>
<TypeVersion>1.0</TypeVersion>
<!-- Dette er den reelle unike identifikatoren i SDBH - bør vera GUID! -->
<InstanceIdentifier>2014/001</InstanceIdentifier>
<Type>Sikkerpost</Type>
<CreationDateAndTime>2013-02-19T05:10:10Z</CreationDateAndTime>
</DocumentIdentification>
</StandardBusinessDocumentHeader>
<sdp:melding xmlns:sdp="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10">
<!-- .... -->
</sdp:melding>
</StandardBusinessDocument>
</pre>
| "Melding":Melding/ | 0..1 | "Melding":Melding/ | Forretningsmelding identifisert i "DocumentIdentification":DocumentIdentification |


Binary file not shown.
Binary file not shown.

0 comments on commit e139b70

Please sign in to comment.