Skip to content
Permalink
Browse files

#184 dokumentasjon av dokumenttypene som støttes i digital postkasse

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Mar 4, 2016
1 parent ad3cade commit e1dd442d39864f92c8b27f59e883d031b078676f
@@ -6,22 +6,19 @@ group: forretningslag

id: Forretningslag/Dokumentformater

next: Forretningslag/HTML dokument
next: Forretningslag/MIME type
---

h2. Innledning

Sikker digital posttjeneste kan i utgangspunktet frakte en hver filtype fra avsender til mottaker.

Det er derimot begrenset hva postkasseløsningene håndterer.
I postkassene er det støtte for PDF, EHF og HTML filer og andre formater vil kun være tilgjengelig i postkassene for nedlasting til eget utstyr.
Det er derimot begrenset hva postkasseløsningene håndterer, se "oversikt over støttede MIME types":mimetypes.
Eksekverbare filer kan ikke sendes i Sikker digital posttjeneste.

Det utføres ingen endringer i innholdet i mottatte dokumenter.
Linker, bilder eller referanser til annet innhold fjernes ikke og dokumentet blir vist i et eget vindu/frame.

Visning av PDF, DOC, ODF og OOXML krever at brukeren har installert en viewer eller et annet program som kan vise det gjeldende formatet.

Generelle regler for alle filer:

* Alle filnavn skal være UTF-8
@@ -0,0 +1,42 @@
---
layout: default
title: MIME type
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: forretningslag

id: Forretningslag/MIME type

next: Forretningslag/Sikkerhet

---
{% include variables.html %}

- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := MIME type
- Datatype := fil

Følgende mimetypes er tillatt sendt i digital post til innbygger.
Visning av blant annet PDF, DOC, ODF og OOXML krever at brukeren har installert en viewer eller et annet program som kan vise det gjeldende formatet.

table(table table-striped).
|_. Filtype |_. MIME type |
| pdf | application/pdf |
| html | text/html |
| xml | application/ehf+xml |
| txt | text/plain |
| odf | application/vnd.oasis.opendocument.formula |
| odt | application/vnd.oasis.opendocument.text |
| fods | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
| fodp | application/vnd.oasis.opendocument.presentation |
| fodg | application/vnd.oasis.opendocument.graphics |
| gif | image/gif |
| jpeg | image/jpeg |
| png | image/png |
| doc | application/msword |
| docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| pptx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation |
| zip | application/octet-stream |

Listen kan eventuelt utvides ved behov.
@@ -11,7 +11,9 @@ children:
- name: Forretningslag/Langtidslagring
- name: Forretningslag/Manifest
- name: Forretningslag/Dokumentformater
- name: Forretningslag/MIME type
- name: Forretningslag/HTML dokument
- name: Forretningslag/EHF dokument
- name: Forretningslag/Sikkerhet

---

0 comments on commit e1dd442

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.