Skip to content
Permalink
Browse files

#155 oppdatert etter revidering av XSD. Lagt til mer info om forsidea…

…rket og eksempler på dette.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Dec 12, 2014
1 parent c26f110 commit e210ddaac015197f8d8223dc6fd5fb785ce05bdc
@@ -22,11 +22,11 @@ h3. Attributer

table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "postMottakerAdresse":FysiskPostadresse | 1..1 | "sdp:FysiskPostadresse":FysiskPostadresse |
| "returPostAdresse":FysiskPostadresse | 1..1 | "sdp:FysiskPostadresse":FysiskPostadresse |
| "returPostHaandtering":/Felles/returPostHaandtering | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "mottaker":FysiskPostadresse | 1..1 | "sdp:FysiskPostadresse":FysiskPostadresse |
| "posttype":/Felles/posttype | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "utskriftstype":/Felles/utskriftstype | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "utskriftsfarge":/Felles/utskriftstype | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| "retur":FysiskPostRetur | 1..1 | "sdp:FysiskPostRetur":FysiskPostRetur |
@@ -0,0 +1,27 @@
---
layout: egenskap
title: FysiskPostRetur
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: complexType

name: FysiskPostRetur
prev: Begreper
---
{% include variables.html %}

- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon som brukes ved retur av post som av en eller annen grunn ikke kan levers til mottaker.
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Informasjon som brukes ved retur av post som av en eller annen grunn ikke kan levers til mottaker.

h3. Attributer

table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "mottaker":FysiskPostadresse | 1..1 | "sdp:FysiskPostadresse":FysiskPostadresse |
| "postHaandtering":/Felles/returPostHaandtering | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
@@ -31,16 +31,16 @@ table(table table-striped).
| "DigitalPostmelding":../meldinger/DigitalPostMelding | "Avsender":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Avsender sender alltid sine meldinger til meldingsformidler. Transportkvittering fra meldingsformidler indikerer at denne har tatt over ansvaret for videre formidling av meldingen |
| DigitalPostmelding | "Meldingsformidler":Aktorer | "Utskriftstjeneste":Aktorer | Meldingsformidler mellomlagrer meldingen inntil Utskriftstjeneste har returnert en transportkvittering. |
| "MottaksKvittering":../meldinger/MottaksKvittering [2] | "Utskriftstjeneste":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Utskriftstjeneste sender en "MottaksKvittering":../meldinger/MottaksKvittering for å signalisere at utskriftstjenesten har mottatt og lagt meldingen klar til behandling. |
| "PostlagtKvittering":../meldinger/PostlagtKvittering [3] | "Utskriftstjeneste":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Utskriftstjeneste sender en "PostlagtKvittering":../meldinger/PostlagtKvittering for å signalisere at posten er skrevet ut, konvolutert og postlagt. |
| "LeveringsKvittering":../meldinger/LeveringsKvittering [3] | "Utskriftstjeneste":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Utskriftstjeneste sender en "LeveringsKvittering":../meldinger/LeveringsKvittering for å signalisere at posten er skrevet ut, konvolutert og postlagt. |
| "ReturpostKvittering":../meldinger/ReturpostKvittering [4] | "Utskriftstjeneste":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Utskriftstjeneste sender en "ReturpostKvittering":../meldinger/ReturpostKvittering for å signalisere at posten har kommet tilbake og ikke kan leveres til innbygger. |
| HentKvittering | "Avsender":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Avsender sender forespørsel til Meldingsformidler om å få levert ventende kvitteringer[5] |

fn1. Avsender bør også ha et aktivt forhold til statusen til en melding. Meldingsflytdiagrammet kan med fordel ses i sammenheng med "tilstandsdiagrammet":avsender_tilstanddiagram for sikker digital post.

fn2. "Mottakskvittering":../meldinger/Mottakskvittering sendes så fort utskriftstjenesten har mottatt "DigitalPostmelding":../meldinger/DigitalPostMelding og lagt den i kø for utskrift. Altså kort tid etter at "DigitalPostmelding":../meldinger/DigitalPostMelding er sendt.

fn3. Utskriftstjenesten samler sammen alle utskrifter til en utskriftsjobb hver dag. Når dette er fullført og posten er postlagt vil utskriftstjenesten sende over "Postlagtkvittering":../meldinger/Postlagtkvittering. Disse vil dermed komme tilbake i daglige puljer til Avsender.
fn3. Utskriftstjenesten samler sammen alle utskrifter til en utskriftsjobb hver dag. Når dette er fullført og posten er postlagt vil utskriftstjenesten sende over "LeveringsKvittering":../meldinger/LeveringsKvittering. Disse vil dermed komme tilbake i daglige puljer til Avsender.

fn4. "ReturPostkvittering":../meldinger/ReturPostkvittering blir kun dersom returpost håndtering er bestilt i "DigitalPostmelding":../meldinger/DigitalPostMelding. Returpost som er fysisk ødelagt slik at ikke posten kan identifiseres vil bli levert til returadressen oppgitt så lenge denne er leselig.

fn5. Dette kan være alle typer kvitteringer, ikke bare Mottakskvitter og Postlagtkvittering
fn5. Dette kan være alle typer kvitteringer, ikke bare Mottakskvitter og LeveringsKvittering
BIN +16 KB (110%) illustrasjoner.vsd
Binary file not shown.
@@ -16,14 +16,24 @@ h3. {{page.title}}

- Identifikator := "{{ pageUrlMinor }}":{{ pageUrlMinor }}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Kvittering på at postkassen har tatt ansvar for å tilgjengeliggjøre melding til mottaker. Sendes til Avsender via meldingsformideler.
- Definisjon := Kvittering på at postkassen eller utskriftstjenesten har tatt ansvar for å tilgjengeliggjøre melding til mottaker. Sendes til Avsender via meldingsformideler.
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Denne kvitteringen kan "Behandlingsansvarlig":../forretningslag/Aktorer oppbevare som en garanti på at posten er levert til "Mottaker":../begrep/Mottaker.
- Kommentar := Denne kvitteringen kan "Behandlingsansvarlig":../forretningslag/Aktorer oppbevare som en garanti på at posten vil bli levert til "Mottaker":../begrep/Mottaker.

h4. For Digitalpost forsendelser

Kvitteringen sendes fra "Postkassleverandør":../forretningslag/Aktorer når postforsendelsen er validert og de garanterer for at posten vil bli tilgjengeliggjort.
Kvitteringen vil bli sendt så fort "Postkassleverandør":../forretningslag/Aktorer kan garantere dette, det vil si at "Leveringskvitteringen":LeveringsKvittering vil bli sendt før "virkningsdato":/Felles/virkningsdato

h4. For Fysiskpost forsendelser

Kvitteringen leveres når brevene er gjort klar for postlegging. Postleverandøren vil kort tid etterpå komme og hente brevene som er lagt til postlegging.
Postlegging gjøres en gang om dagen på hverdager, så denne typen kvitteringer kan forventes tilgjengelig for Avsender omtrent på samme tidspunkt for alle meldinger som postlegges samme dag.


Det anbefales at "Behandlingsansvarlig":../forretningslag/Aktorer arkiverer denne kvitteringen som bevis på at "posten":DigitalPostMelding er levert til "Mottaker":../begrep/Mottaker.


h3. Attributer

table(table table-striped).

This file was deleted.

Oops, something went wrong.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
BIN +21.4 KB utskrift/Kun_EA.pdf
Binary file not shown.
@@ -13,17 +13,16 @@ next: utskrift/Konvolutt

h2. krav til utformingen av brev

Sikker digital post støtter utskrift av PDF (inkludert PDF/A) med følgende begrensninger:

* Sikker digital post støtter utskrift av PDF (inkludert PDF/A) med følgende begrensninger:
* PDF må ha 18mm venstremarg
** Utskriftstjenesten legger på strekkode i venstre kant av arket, som brukes for å kontrollere antall ark pr. konvolutt og ved stopp.
* PDF må ha A4 (stående) størrelse
* PDF må ha standard PDF-fonter, eller embeddede fonter
* PDF versjon må være 1.0 – 1.5
* PDF kan ikke være passordbeskyttet
* Utskriftskvalitet er enten 300 DPI sort/hvit eller farge.
* Det genererer automatisk et forsideark med mottakers postadresse, som er tilrettelagt "vinduskonvolutten":konvolutt.
* Det genererer automatisk et forsideark med mottakers postadresse, som er tilrettelagt konvolutten.
** Les mer om dette "her":konvolutt
* Fysisk størrelse på PDF bør holdes så lavt som mulig.
** Det er ikke nødvendig å bruke høyoppløslige bilder o.l.

LEGG UT EKSEMPEL PDF PÅ RIKTIG FORMAT
@@ -11,24 +11,35 @@ next: Forretningsmeldinger
---


h2. krav til utformingen av brev
h2. Konvolutt

Beskrivelse av Konvoluttene som brukes i løsningen:

* Hvit konvolutt, med et vindu, Ingen logo
* Hvis det er mindre enn 7 ark så C5
* Hvis det er opp til 99 ark så blir det C4
* Alle brev får et forsideark med
** adresse til avsender
** returpost adressen
** http://www.bring.no/hele-bring/produkter-og-tjenester/brev-og-postreklame/bring-mail/ea-merket
** http://www.bring.no/hele-bring/produkter-og-tjenester/brev-og-postreklame/bring-mail/oppbygging-av-strekkode

* Hvit konvolutt, med et vindu der tekst fra forsidearket vises
* Ingen logo på konvolutten
* Hvis det er mindre enn 7 ark så er konvolutten av type C5
** Hvis det er opp til 99 ark så blir det C4

Må undersøkes og er ikke støttet pt:
* Mulighet for logo på forsidearket
* Logo pr Avsenderidentifikator
h2. Forsideark

For alle brev lages det et forsideark som legges ved forsendelsen.
Dette forsidearket har adresse informasjon m.m. og innholdet vises i vinduet på konvolutten.

LEGG UT EKSEMPEL KONVOLUTT
Forsidearket kan inneholde følgende som vises i vinduet på konvolutten:

LEGG UT EKSEMPEL PÅ FORSIDE ARK
** Adresse til Mottaker.
*** Hentet fra "FysiskPostInfo":../begrep/FysiskpostInfo
** returpost adressen
*** Hentet fra "FysiskPostRetur":../begrep/FysiskPostRetur
** Avsender sin logo
*** Satt opp på Avsender sin konto i Digital Post til innbyggere
** Merke for Elektronisk adresseoppdatering
*** "http://www.bring.no/hele-bring/produkter-og-tjenester/brev-og-postreklame/bring-mail/ea-merket":http://www.bring.no/hele-bring/produkter-og-tjenester/brev-og-postreklame/bring-mail/ea-merket
** En strekkode for håndtering av returpost
*** "http://www.bring.no/hele-bring/produkter-og-tjenester/brev-og-postreklame/bring-mail/oppbygging-av-strekkode":http://www.bring.no/hele-bring/produkter-og-tjenester/brev-og-postreklame/bring-mail/oppbygging-av-strekkode

h4. Eksempler

* "Forsideark med topp justert logo":EAkode_og_logo_toppjustert.pdf
* "Forsideark med venstre justert logo":EAkode_og_logo_venstrejustert.pdf
* "Forsideark uten logo":Kun_EA.pdf

0 comments on commit e210dda

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.