Skip to content
Permalink
Browse files

Oppdatert Feilhåndteringsbeskrivelsen med info om at SOAP-Fault meldi…

…nger ikke signeres, da det kan være feiltilfeller der signeringen kan feilen, men SOAP-Fault meldingen alltid skal sendes.
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Apr 7, 2014
1 parent 006b897 commit e32569a550726db3a7092dd7a85b84358621d2c4
Showing with 3 additions and 0 deletions.
  1. +3 −0 Feilhaandtering.textile
@@ -14,6 +14,9 @@ h3. Feil ved meldingsutveksling
Ved feilsituasjoner vil tjenestene returnere en Soap-fault.
Denne vil både inneholde en ebMS 3.0 SignalMessage som inneholder informasjon om feilen og en feilkode i Soap bodyen.

Feilmeldinger blir returnert som standard SOAP-fault uten noen WS-security-header, og er dermed verken kryptert eller signert slik som andre meldinger er.
Dette er fordi feilmeldingene ikke inneholder informasjon som må integritets- eller konfidensialitetsbeskyttes, samt fordi noen feilsituasjoner gjør det umulig å kryptere og/eller signere feilmeldingen.

h3. ebMS 3.0 feilhåndtering

referanse:

0 comments on commit e32569a

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.