Skip to content
Permalink
Browse files

flyttet info til samarbeidsportalen.

#194 - fjernt informasjon som nå ligger på samarbeidsportalen
  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Feb 27, 2017
1 parent 7bf5dfe commit e5dd9048bd5b1ba201fe9f3f9f5a28e3f339627a
Showing with 0 additions and 15 deletions.
  1. +0 −15 utskrift/index.textile
@@ -9,10 +9,6 @@ id: utskrift

next: Forretningslag/Forretningsprosess_utskrift

children:
- name: Forretningslag/Forretningsprosess_utskrift
- name: utskrift/Brev
- name: utskrift/Konvolutt

---

@@ -24,14 +20,3 @@ Tjenesten kan brukes for å sende forsendelser av brev til mottakere som har res

* "Prosessbeksrivelse for sending av post til utskrift og forsendelse":../forretningslag/forretningsprosess_utskrift

Post til innbygger adresseres til innbyggers "postadresse":../begrep/FysiskPostadresse og sendes til utskrifts- og forsendelsestjenesten via meldingsformidler.
"Postadresse":../begrep/FysiskPostadresse henter Avsender fra folkeregisteret eller annet egnet register.
Brevene som sendes må tilfredstille "krav til utforming av brev":brev og vil bli lagt i en konvolutt i henhold til beskrivelsen "her":konvolutt.

*Tjenesten tilbyr*

* sending av "A- og B- post":/Felles/posttype,
* "valg av farge eller sort/hvit utskrift":/Felles/utskriftstype
* "håndtering av returpost":/Felles/returPostHaandtering.

Se også: "Prosessbeskrivelse for sending av papir post":../forretningslag/forretningsprosess_utskrift.

0 comments on commit e5dd904

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.