Skip to content
Permalink
Browse files

Merge branch 'master' of https://github.com/difi/begrepskatalog

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Apr 3, 2014
2 parents eeb01fc + 9d78d43 commit e5ebc13c86c4fe9ebb9816217744902e03210387
Showing with 1 addition and 2 deletions.
  1. +1 −2 index.textile
@@ -43,8 +43,7 @@ h2. Innholdsfortegnelse
** "Sikring av Dokumentpakken":ASiC_sikkerhet
** "Meldingsidentifikatorer":Meldingsidentifikatorer
* Teknisk miljø
** Miljøer
** Web-servicer
** (Dokumentasjon leveres innen 01.05.2014)
* "Referanser":referanser
* "Endringslogg":/changelog
* "Hvordan bidra til grensesnittspesifikasjonen?":/README

0 comments on commit e5ebc13

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.