Skip to content
Permalink
Browse files

Update forretningsprosess_kvittering.textile

  • Loading branch information...
henrikpaus committed Jun 12, 2014
1 parent e04de57 commit e67bf8819b63204337fc35e097b274139b3bd6dd
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 forretningslag/forretningsprosess_kvittering.textile
@@ -22,7 +22,7 @@ Forretningsrelaterte feilsituasjoner[1] benytter same flyt.

table(table table-striped).
|_. Prosess |_. Fra |_. Til |_. Beskrivelse |
| Kvittering/Feilmelding | "Postkasse":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Kvitteringene som sendes er: "Leveringskvittering":../meldinger/LeveringsKvittering, "Åpningskvittering":../meldinger/AapningsKvittering , "VarslingfeiletKvittering":../meldinger/VarslingfeiletKvittering i tillegg til eventuelle "Feilmeldinger":../meldinger/FeilMelding |
| Kvittering/Feilmelding | "Postkasse":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Kvitteringene som sendes er: "Leveringskvittering":../meldinger/LeveringsKvittering, "Åpningskvittering":../meldinger/AapningsKvittering , "VarslingfeiletKvittering":../meldinger/VarslingFeiletKvittering i tillegg til eventuelle "Feilmeldinger":../meldinger/FeilMelding |
| Hent Kvittering/Feilmelding | "Avsender":Aktorer | "Meldingsformidler":Aktorer | Kvittering/Feilmelding ligger tilgjengelig på en kø hos Meldingsformidler. Avsender sender en forespørsel om å hente en kvittering. Meldingsformidler vil levere neste kvittering i køen uavhengig av hvilken kvitteringstype som ligger i køen. Det er en egen kø for prioriterte meldinger. |

fn1. Dette er feilsituasjoner som vil kreve manuell oppfølging fra Avsender og av en art som ikke lar seg løse automatisk. Typisk eksempel kan være at Mottaker har skiftet postboks, og at meldingen er feilsendt.

0 comments on commit e67bf88

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.