Skip to content
Permalink
Browse files

Forslag til formulering GUID #44 og fixes #58

  • Loading branch information...
kjorlaug committed May 23, 2014
1 parent 20777b0 commit e68a5fbfe6e6a5ab4096a4e02cf991b1f6b77a4b
Showing with 24 additions and 14 deletions.
  1. +24 −14 StandardBusinessDocument/DocumentIdentification.textile
@@ -5,44 +5,57 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost
---

h2. {{ page.title }}

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := inneholder identifikasjon om dokumentet
- Kilde := "GS1":http://www.gs1.org/docs/gsmp/xml/sbdh/CEFACT_SBDH_TS_version1.3.pdf

h3. Attributer

{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |_. Verdi |
table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |_. Verdi |
| Standard | 1..1 | xs:string | "urn:no:difi.sdp:1.0" |
{background:#ddd}.| TypeVersion | 1..1 | xs:string | "1.0" |
| InstanceIdentifier | 1..1 | xs:string | Unik identifikator for forsendelsen. Opprettet av Databehandler. Anbefalt format: GUID |
{background:#ddd}.| Type | 1..1 | xs:string | Forretningsmeldingstype, se kodeverk |
| TypeVersion | 1..1 | xs:string | "1.0" |
| InstanceIdentifier | 1..1 | xs:string | Unik identifikator for forsendelsen. Opprettet av Databehandler. Se format under. |
| Type | 1..1 | xs:string | Type forretningsmelding. Skal alltid være "local-name" til rot-elementet XML'en til forretningmeldingen. Se kodeverk under |
| MultipleType | 0..0 | xs:boolean | brukes ikke |
{background:#ddd}.| CreationDateAndTime | 1..1 | xs:dateTime | Tidspunkt for oppretting av "Standard Business Document":index |
| CreationDateAndTime | 1..1 | xs:dateTime | Tidspunkt for oppretting av "Standard Business Document":index |

h3. Format InstanceIdentifier

InstanceIdentifier er i XML skjemaet for SBDH definert som en tekst-streng. I Sikker Digital Post skal denne alltid være en GUID som validerer mot følgende regulært uttrykk:

<pre>
[a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}
</pre>

Rett format på InstanceIdentifier blir håndhevet av meldingsformidler.

h3. Kodeverk: Type

Type spesifiserer "Melding":Melding/ som ligger i "Standard Business Document":index
Type = "Meldingstypen":Melding/#Meldingstypene.
I Sikker Digital Post vil type være en av følgende:

h4. xml eksempel
* digitalPost
* kvittering

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
h3. Xml eksempel

<pre>
<DocumentIdentification>
<Standard>urn:no:difi.sdp:1.0</Standard>
<TypeVersion>1.0</TypeVersion>
<InstanceIdentifier>12e57bde-ea5d-43ee-96b6-e2cf73f8311e</InstanceIdentifier> <!-- Dette er den reelle unike identifikatoren i SDB -->
<Type>DigitalPost</Type>
<Type>digitalPost</Type>
<CreationDateAndTime>2013-02-19T05:10:10Z</CreationDateAndTime>
</DocumentIdentification>

</pre>

h4. XSD

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<pre>

<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
@@ -62,7 +75,4 @@ h4. XSD
</xs:complexType>
</xs:schema>
</pre>

0 comments on commit e68a5fb

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.