Skip to content
Permalink
Browse files

oppdatert med noe mer info om tilbaketrekking #21

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed May 9, 2014
1 parent e995cd5 commit e6bb6af4d206b650755d6f6a5d4c30ad51ed7110
Showing with 6 additions and 5 deletions.
  1. +6 −5 StandardBusinessDocument/Melding/TilbaketrekkingsMelding.textile
@@ -7,17 +7,18 @@ group: SikkerDigitalPost

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Melding for å tilbakekalle en "Digitalpost":DigitalPostMelding
- Definisjon := Melding for å tilbakekalle en feilsendt "Digitalpost":DigitalPostMelding
- Kilde := DIFI
- Kommentar := Meldingen sendes dersom det oppdages alvorlig feil i en "Digitalpost":DigitalPostMelding. Dette kan f.eks. være dersom "Digitalpost":DigitalPostMelding er sendt til feil "Mottaker":Mottaker.
Meldingen som ønskes tilbaketrukket vil bli satt i karantene og "Mottaker":Mottaker vil ikke få mulighet til å lese posten.
Karantenemeldingen vil kun bli iverksatt dersom "Digitalpost":DigitalPostMelding ikke er lest av "Mottaker":Mottaker.
- Kommentar := Meldingen sendes dersom det oppdages alvorlig feil i en "Digitalpost":DigitalPostMelding.
Dette kan f.eks. være dersom "Digitalpost":DigitalPostMelding er sendt til feil "Mottaker":Mottaker.
Ved feilforsendelser tilbyr postkasseleverandørene mulighet for, på bakgrunn av "konversasjonsId":/Felles/konversasjonsId at dokumenter kan trekkes tilbake av avsender.
Hvis tilbaketrekking skjer innen "virkningsdato":/Felles/virkningsdato er inntruffet, vil dokumentet bli fjernet fra brukerens postkasse.h3. Attributer

Attributtet konversasjonsIDD inneholder identifikatoren for meldingen som ønskes trukket tilbake.
Attributtet konversasjonsId inneholder identifikatoren for meldingen som ønskes trukket tilbake.

{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| Signature | 1..1 | "ds:Signature":https://www.oasis-open.org/committees/download.php/21256/wss-v1.1-spec-errata-os-SOAPMessageSecurity.htm#_Toc118717148, Enveloped XML signatur |

0 comments on commit e6bb6af

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.