Skip to content
Permalink
Browse files

Fixes #29 samt oppdaterer til Bootstrap tabellar

  • Loading branch information...
kjorlaug committed May 9, 2014
1 parent f8d139a commit e764eec81871f98e5e26ef304e9786c58418ca5d
@@ -5,21 +5,24 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost/Melding
---

h2. {{page.title}}

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon om avtalt samhandlingsmønster for meldingen
- Datatype := complexType
- Kilde := "ebMS 3.0":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/core/ebms-header-3_0-200704.xsd

h4. Egenskaper
h3. Egenskaper

table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Type |_. Kardinalitet | Kommentar |
| AgreementRef | tns:none-empty-string | 0..1 | Refereanse til PMode.Agreement |
| Service | tns:Service | 1..1 | Verdi i PMode[1].BusinessInfo.Service |
| Action | xsd:token | 1..1 | PMode[1].BusinessInfo.Action |
| ConversationId | xsd:token | 1..1 | Alltid SBDH.InstanceIdentifiser til den opprinnelige DigitalForsendelse meldingen |

h4. Xml eksempel
h3. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<eb:CollaborationInfo>
@@ -5,20 +5,23 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost/Melding
---

h2. {{page.title}}

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Intern identifikator og timestamp
- Datatype := complexType
- Kilde := "ebMS 3.0":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/core/ebms-header-3_0-200704.xsd

h4. Egenskaper
h3. Egenskaper

table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Type |_. Kardinalitet | Kommentar |
| Timestamp | xsd:dateTime | 1..1 | |
| MessageId | tns:none-empty-string | 1..1 | Unik identifikator, satt av MSH. Kan med fordel benytte SBDH.InstanceIdentifier |
| RefToMessageId | tns:none-empty-string | 0..1 | Brukes dersom meldingen er relatert til en annen. Refererer alltid til MessageId. |

h4. Xml eksempel
h3. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<eb:MessageInfo>
@@ -5,25 +5,28 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost/Melding
---

h2. {{page.title}}

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Informasjon om mottaker/avsender
- Datatype := complexType
- Kilde := "ebMS 3.0":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/core/ebms-header-3_0-200704.xsd

h4. Egenskaper
h3. Egenskaper

Består av to elementer som identifiserer avsender (eb:From) og mottaker (eb:To), som hver har følgende egenskaper

table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Type |_. Kardinalitet | Kommentar |
| PartyId | "Virksomhetsidentifikator":/Felles/virksomhetsidentifikator | 1..1 | |
| Role | "Konstant":../Aktorer | 1..1 | Definerer rollen i meldingsutvesklingen |

h4. Kodeverdier for konstanten Role
h3. Kodeverdier for konstanten Role

Role skal benytte URN som angitt i listen over "aktører":../Aktorer. Merk at avsender av en Digital Forsendelse ofte er enten en behandlingsansvarlig (produsent av meldingen) eller databehandler (som formidler meldingen etter avtale med behandlingsansvarlig)

h4. Xml eksempel
h3. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<eb:PartyInfo>
@@ -15,7 +15,7 @@ h2. {{page.title}}

h3. Egenskaper

table(table).
table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Type |_. Kardinalitet | Kommentar |
| PartInfo | PartInfo | 1.. | Beskriver vedlegget |

@@ -4,6 +4,8 @@ title: UserMessage
headtitle: Sikker digital post - Standard Business Document
---

h2. {{page.title}}

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:"/index.html" }}":{{page.url}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := ebMS 3.0 relaterte metadata om en forretningmelding
@@ -15,11 +17,12 @@ UserMessage blir brukt når innholdet i SOAP-meldingen er en forretningsmelding.

h3. Attributter

{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |_. Kommentar |
table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |_. Kommentar |
| "mpc":mpc | 1..1 | xs:anyURI | Konstantverdi som angir kanal som skal benyttes |
{background:#ddd}.| "MessageInfo":MessageInfo | 1..1 | eb:MessageInfo | Intern identifikator og timestamp |
| "MessageInfo":MessageInfo | 1..1 | eb:MessageInfo | Intern identifikator og timestamp |
| "PartyInfo":PartyInfo | 1..1 | eb:PartyInfo | Informasjon om avsender og mottaker |
{background:#ddd}.| "CollaborationInfo":CollaborationInfo | 1..1 | eb:CollaborationInfo | Informasjon om avtalt samhandlingsmønster for meldingen |
| "CollaborationInfo":CollaborationInfo | 1..1 | eb:CollaborationInfo | Informasjon om avtalt samhandlingsmønster for meldingen |
| "PayloadInfo":PayloadInfo | 1..1 | eb:PayloadInfo| Informasjon om selve forretningsmeldingen |

h3. Eksempel
@@ -5,6 +5,8 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost
---

h2. {{page.title}}

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.url}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Konstantverdi som angir underliggende meldingskanal
@@ -19,12 +21,20 @@ mpc-konstanten i sikker digital post er en URN-streng som skal bygges opp slik:

Dersom det er behov for høyere grad av granularitet (for eksempel ved bruk av databehandler), så kan man repetere leddet med aktør/identifikator med informasjon om dataansvarlig.

h4. {normal|prioritet}
Bruk av MPC er ikkje obligatorisk i AS4. Dersom MPC ikke er angitt, så vil den bygges opp basert på følgende verdier:

- aktør-urn := urn:sdp:behandlingsansvarlig
- virksomhetsidentifikator for aktøren := hentes fra virksomhetssertifikatet som har signert meldingen.
- meldingstype := normal

h3. {normal|prioritet}

Angir om meldingen skal legges i kø for prioriterte meldinger eller ikke. Dette medfører håndtering etter to forskjellige SLA kravsett.

h3. Eksempel

<pre>
urn:sdp:behandlingsansvarlig:9908:991825827:normal

urn:sdp:databehandler:9908:934382404:urn:sdp:behandlingsansvarlig:9908:991825827:prioritert
urn:sdp:databehandler:9908:934382404:urn:sdp:behandlingsansvarlig:9908:991825827:prioritert
</pre>

0 comments on commit e764eec

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.