Skip to content
Permalink
Browse files

Merge branch 'master' of https://github.com/difi/begrepskatalog

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Apr 6, 2014
2 parents cf37570 + 86ce06c commit e76f0ab7287078fbfa5443fb5049080262881fcf
Showing with 15 additions and 9 deletions.
  1. +2 −2 StandardBusinessDocument/index.textile
  2. +13 −7 ebMS30.textile
@@ -4,9 +4,9 @@ title: StandardBusinessDocument
headtitle: Sikker digital post - Standard Business Document
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:"/index.html" }}":{{page.url}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Forretningsmeldingen i en forsendelse inkludert adresseringsinformasjon. FOrkortelse: SBD
- Definisjon := Forretningsmeldingen i en forsendelse inkludert adresseringsinformasjon. Forkortelse: SBD
- Kilde := "GS1":http://www.gs1.org

h3. Standard Business Document (SBD)
@@ -1,14 +1,20 @@
---
layout: default
title: ebMS 3.0
headtitle: Sikker digital post - EbMS 3.0
title: Messaging
headtitle: Sikker digital post - Standard Business Document
---

h2. ebMS 3.0/AS4 Header - eb:Messaging
- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Forretningsmeldingen i en forsendelse inkludert adresseringsinformasjon. FOrkortelse: SBD
- Kilde := "ebMS 3.0":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/core/os/ebms_core-3.0-spec-os.html

Denne delen av meldingen blir benyttet for utveksling av metadata relatert til payload mellom to MSH'er slik som definert av ebMS 3.0. Denne informasjonen blir fraktet som en del av SOAP Header.
h3. eb:Messaging

Alle ebMS relaterte xml element er lagt inn under et eb:Messaging element i SOAP header. Dette elementet kan ha etter eller flere av følgende underelement:
eb:Messaging er rot-elementet som blir benyttet til holde metadata relatert til meldinger sendt mellom to MSH'er slik som definert av ebMS 3.0. Denne informasjonen blir fraktet som en del av SOAP Header.

* "UserMessage":UserMessage/ - en forretningsmelding som skal overleveres til fagsystemet bak MSH'en som tar i mot meldingen
* "SignalMessage":SignalMessage - signalmelding om at det er ønske om en handling fra den andre MSH'en. En signalmelding vil typisk ikke innvolvere fagsystemet til MSH'en.
h3. Attributter

{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |_. Kommentar |
| "UserMessage":UserMessage/ | 0..1 | eb:UserMessage | en forretningsmelding som skal overleveres til fagsystemet bak MSH'en som tar i mot meldingen |
{background:#ddd}.| "SignalMessage":SignalMessage/ | 0..unbounded | eb:SignalMessage | Signalmelding om at det er ønske om en handling fra den andre MSH'en. En signalmelding vil typisk ikke innvolvere fagsystemet til MSH'en. |

0 comments on commit e76f0ab

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.