Skip to content
Permalink
Browse files

Litt meir kjøtt på beinet

  • Loading branch information...
kjorlaug
kjorlaug committed Mar 20, 2014
1 parent f7dfa64 commit e7d624ba8257be9fe77cd7df6ecb5887e4a3901d
Showing with 4 additions and 3 deletions.
  1. +4 −3 index.textile
@@ -17,11 +17,12 @@ Overføringen av postmeldingen fra avsender til mottaker innvollverer følgende
Overføring fra meldingshåndterer til meldingsformidler til postboks skjer gjennom sikre grensesnitt definerte med ebMS 3.0 standarden og implementert etter en AS4 grensesnitt profil.

Postmeldingen i seg selv består av følgende deler:
* "Standard Business Document Header":sbdh
* "Sikker Digital Melding":melding
* "Sikker Digital Dokumentpakke":dokumentpakke
* "Standard Business Document Header":Sbdh - inneholder informasjonen som meldingsformidler trenger for å formidle meldingen.
* "Sikker Digital Melding":Melding - inneholder informasjon som postboksen trenger for å presentere og håndtere dokumentpakken
* "Sikker Digital Dokumentpakke":DokumentPakke - inneholder posten (brev og evt vedlegg) med informasjon som trengst for å ivareta integritet i meldingen over lang tid

Denne meldingen blir igjen pakket inn i ebMS 3.0 rammeverket, og resultatet blir en melding med følgende struktur:

!{width:80%}meldingsstruktur.jpg!

h3. Tjenestespesifikasjonen:

0 comments on commit e7d624b

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.