Skip to content
Permalink
Browse files

Oppdatert med korrekt konversasjonsID, i henhold til #18

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed May 9, 2014
1 parent 957eaee commit e7e34eaedf642e07063b41b5a1e460043d08b5a1
@@ -1,6 +1,6 @@
---
layout: default
title: ÅpningsMelding
title: ÅpningsKvittering
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost
---
@@ -13,9 +13,11 @@ group: SikkerDigitalPost
h3. Attributer


|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| Signature | 1..1 | "ds:Signature":https://www.oasis-open.org/committees/download.php/21256/wss-v1.1-spec-errata-os-SOAPMessageSecurity.htm#_Toc118717148, Enveloped XML signatur |
{background:#ddd}.| "konversasjonsId"::/Felles/konversasjonsId | 1..1 | xsd:string |
| "Avsender":Avsender | 1..1 | "sdp:Avsender":Avsender |
| "Mottaker":Mottaker | 1..1 | "sdp:Mottaker":Mottaker |
{background:#ddd}.| "Mottaker":Mottaker | 1..1 | "sdp:Mottaker":Mottaker |
| "Dokumentpakke":Dokumentpakke | 1..1 | "sdp:Dokumentpakke":Dokumentpakke |
| "FysiskpostInfo":FysiskPostInfo | 0..1 | "sdp:FysiskpostInfo":FysiskPostInfo |
{background:#ddd}.| "FysiskpostInfo":FysiskPostInfo | 0..1 | "sdp:FysiskpostInfo":FysiskPostInfo |
| "DigitalpostInfo":DigitalPostInfo | 0..1 | "sdp:DigitalpostInfo":DigitalPostInfo |
@@ -14,8 +14,10 @@ group: SikkerDigitalPost
h3. Attributer


|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| Signature | 1..1 | "ds:Signature":https://www.oasis-open.org/committees/download.php/21256/wss-v1.1-spec-errata-os-SOAPMessageSecurity.htm#_Toc118717148, Enveloped XML signatur |
{background:#ddd}.| "konversasjonsId"::/Felles/konversasjonsId | 1..1 | xsd:string |
| tidspunkt | 1..1 | "xs:dateTime":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime |
| feiltype | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
{background:#ddd}.| feiltype | 1..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |
| detaljer | 0..1 | "xs:string":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#string |

@@ -13,7 +13,9 @@ group: SikkerDigitalPost
h3. Attributer


|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| Signature | 1..1 | "ds:Signature":https://www.oasis-open.org/committees/download.php/21256/wss-v1.1-spec-errata-os-SOAPMessageSecurity.htm#_Toc118717148, Enveloped XML signatur |
{background:#ddd}.| "konversasjonsId"::/Felles/konversasjonsId | 1..1 | xsd:string |
| tidspunkt | 1..1 | "xs:dateTime":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime |


@@ -1,6 +1,6 @@
---
layout: default
title: LeveringsMelding
title: LeveringsKvittering
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost
---
@@ -1,6 +1,6 @@
---
layout: default
title: KaranteneKvittering
title: TilbaketrekkingsKvittering
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost
---
@@ -14,9 +14,11 @@ group: SikkerDigitalPost
h3. Attributer


|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| Signature | 1..1 | "ds:Signature":https://www.oasis-open.org/committees/download.php/21256/wss-v1.1-spec-errata-os-SOAPMessageSecurity.htm#_Toc118717148, Enveloped XML signatur |
{background:#ddd}.| "konversasjonsId"::/Felles/konversasjonsId | 1..1 | xsd:string |
| "status":/Felles/status | 1..1 | "status":/Felles/status |
| "beskrivelse":/Felles/beskrivelse | 0..1 | "beskrivelse":/Felles/beskrivelse |
{background:#ddd}.| "beskrivelse":/Felles/beskrivelse | 0..1 | "beskrivelse":/Felles/beskrivelse |
| tidspunkt | 1..1 | "xs:dateTime":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime |

h3. Kodeverk
@@ -17,8 +17,9 @@ Karantenemeldingen vil kun bli iverksatt dersom "Digitalpost":DigitalPostMelding

h3. Attributer

Attributtet "instanceIdentifier":../DocumentIdentification inneholder identifikatoren for meldingen som ønskes trukket tilbake.
Attributtet konversasjonsIDD inneholder identifikatoren for meldingen som ønskes trukket tilbake.

|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| "instanceIdentifier":../DocumentIdentification | 1..1 | xs:string |
{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| Signature | 1..1 | "ds:Signature":https://www.oasis-open.org/committees/download.php/21256/wss-v1.1-spec-errata-os-SOAPMessageSecurity.htm#_Toc118717148, Enveloped XML signatur |
{background:#ddd}.| "konversasjonsId"::/Felles/konversasjonsId | 1..1 | xsd:string |

@@ -1,6 +1,6 @@
---
layout: default
title: VarslingfeiletMelding
title: VarslingfeiletKvittering
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost
---
@@ -14,8 +14,10 @@ group: SikkerDigitalPost
h3. Attributer


|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| Signature | 1..1 | "ds:Signature":https://www.oasis-open.org/committees/download.php/21256/wss-v1.1-spec-errata-os-SOAPMessageSecurity.htm#_Toc118717148, Enveloped XML signatur |
{background:#ddd}.| "konversasjonsId"::/Felles/konversasjonsId | 1..1 | xsd:string |
| "beskrivelse":/Felles/beskrivelse | 0..1 | "beskrivelse":/Felles/beskrivelse |
| tidspunkt | 1..1 | "xs:dateTime":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime |
{background:#ddd}.| tidspunkt | 1..1 | "xs:dateTime":http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime |
| "varslingskanal":/Felles/varslingskanal | 1..1 | "varslingskanal":/Felles/varslingskanal |

@@ -18,6 +18,7 @@ Resten av attributtene er definert i de enkelte "meldingstypene, se under":#meld

{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| Signature | 1..1 | "ds:Signature":https://www.oasis-open.org/committees/download.php/21256/wss-v1.1-spec-errata-os-SOAPMessageSecurity.htm#_Toc118717148, Enveloped XML signatur |
| konversasjonsID | 1..1 | xsd:string |

h3. Klassediagram

0 comments on commit e7e34ea

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.