Skip to content
Permalink
Browse files

#143 lagt til støtte for ny Canonicalization for å støtte java 1.6

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Sep 8, 2014
1 parent 56c82ab commit e7f285acdae8f1488029d84e6883e77ff45ded1b
Showing with 2 additions and 1 deletion.
  1. +2 −1 forretningslag/Sikkerhet/index.textile
@@ -62,7 +62,8 @@ table(table table-striped table-condensed).
|_. Krav |_. Felt |_. Kommentar |
| "krav 5.1":etsi4_8 | "Algorithm requirements" | Signeringsalgoritmen skal være "http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256":http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256. Fingeravtrykksalgoritmen i referansene skal være "http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256":http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256. Fingeravtrykksalgoritmen i CertDigest skal være "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1":http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1. |
| "krav 6.2.1":etsi4_10 | "Placement of the signing certificate" |. Alle sertifikater fra virkomhetsertifikatet og opp til og inkludert en tiltrodd rot skal være inkludert. |
| "krav 6.2.2":etsi4_11 | "Canonicalization of ds:SignedInfo element" | Skal være "http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11":http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11 |
| "krav 6.2.2":etsi4_11 | "Canonicalization of ds:SignedInfo element" | Bør være "http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11":http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11
Kan være "http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315":http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315 |
| "krav 6.2.3":etsi4_11 | "Profile of ds:Reference element" | Alle dokumenter skal være med, og det er ikke lov med referanser utenfor dokumentpakken. |
| "krav 6.2.4":etsi4_12 | "Transforms within ds:Reference element" | Alle fil-referansene skal være uten transform, og referansen til SignedProperties skal være "http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315":http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315 |
| "krav 6.3.1":etsi4_12 | "Profile of xades:SigningCertificate element" | Ingen ytterlige begrensninger. |

0 comments on commit e7f285a

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.