Skip to content
Permalink
Browse files

oppdatert i forbindelse meg gjennomgang av sdp-melding.xsd

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Apr 24, 2014
1 parent 638e2ae commit e7f811e84eb73aa28aaaa7144827e259cecb5387
Showing with 6 additions and 9 deletions.
  1. +5 −8 Dokumentpakke/Dokument.textile
  2. +1 −1 StandardBusinessDocument/Melding/Repetisjoner.textile
@@ -16,18 +16,15 @@ h4. Eigenskapar

{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |
| href| 1..1 | xsd:string |
{background:#ddd}.| media | 1..1 | xsd:string |
| mime | 1..1 | xsd:string |
{background:#ddd}.| "Tittel":Tittel | 1..1 | "Tittel":Tittel |
{background:#ddd}.| mime | 1..1 | xsd:string |
| "Tittel":Tittel | 0..1 | "Tittel":Tittel |

h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<sdp:Dokument href="melding.pdf" media="all" mime="application/pdf">
<sdp:Tittel> <!-- Har tatt vekk offentlig tittel - må passe på at denne ikkje inneheld data som må skjermast... -->
<sdp:Tekst lang="no">Vedtak om barnehageplass til Ola</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="ny">Vedtak om barnehageplass til Ola</sdp:Tekst>
<sdp:Tekst lang="en">Ola's application for childcare</sdp:Tekst>
<sdp:Dokument href="melding.pdf" mime="application/pdf">
<sdp:Tittel>
<sdp:Tekst lang="no">Vedtak om barnehageplass til Ola</sdp:Tekst>
</sdp:Tittel>
</sdp:Dokument>

@@ -13,7 +13,7 @@ group: SikkerDigitalPost/Melding
- Kommentar := Beskriver hvilke dager noe skal repeteres etter en definert dag, der "dagerEtter":/Felles/dagerEtter angir hvor mange dager etter tidspunktet det skal repeteres.
dagerEtter=0 betyr samme dag. dagerEtter=7 betyr den syvende dagen etter en bestemt dag.


* Det kreves at alle dagerEtter er unike.

h4. Eigenskapar

0 comments on commit e7f811e

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.