Skip to content
Permalink
Browse files
oppdatert eksempel i DokumentPakke og i sdpMelding
  • Loading branch information
Arne Berner committed Mar 24, 2014
1 parent 21d2da4 commit eb61d0d890dc85402784c55a133e0a9ab557afea
Showing with 19 additions and 19 deletions.
  1. +17 −17 DokumentPakke.textile
  2. +2 −2 Varsler.textile
@@ -21,22 +21,22 @@ h4. Eigenskapar
h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<sdp:DokumentPakke>
<!-- Krypteringsinfo om payload pakke -->
<enc:EncryptedKey>
<enc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-mgf1p">
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
</enc:EncryptionMethod>
<ds:KeyInfo>
<ds:X509Data>

Sertifikater og slikt

</ds:X509Data>
<dokumentPakke>
<encryptedKey Encoding="http://tempuri.org" Id="idvalue0" MimeType="" Recipient="" Type="http://tempuri.org">
<xenc:EncryptionMethod Algorithm="http://tempuri.org">
<xenc:KeySize>0</xenc:KeySize>
<xenc:OAEPparams>MA==</xenc:OAEPparams>
</xenc:EncryptionMethod>
<ds:KeyInfo Id="idvalue1">
<ds:KeyName>ds:KeyName</ds:KeyName>
</ds:KeyInfo>
<enc:CipherData>
<enc:CipherValue>HreaWUt7EANxxQJeamkmDhUubKDwGPUrRYOUSO7cNdhV4irzL8ntuQVnEcb37+2UbU2ymvZrwuBL9dweevyMGpVRYUSjAqxO0M9gB38wgzltQqkqYo0HtLdOyfnxDBuRjyRCH8+dgNfVK0PSgVTyNnawDrQaZqTHxwCf7e5vqz5LWJLo16k6G17ldBzmet0xbBSJ3YD5y+AK/5EJjyDZGYMEJ8+nmEY7OTDd/JdrWPhL62LGdMP2EH3qSqjMOm84MLiLOvdiMNlv152BjVf+8JXEirUM7BBu+nmaZrpKvrVGIfhKXpvLMkSZlkb2zZfNOAg8OL5wIn0qqYtF+3U5sw==</enc:CipherValue>
</enc:CipherData>
</enc:EncryptedKey>
</sdp:DokumentPakke>
<xenc:CipherData>
<xenc:CipherValue>MA==</xenc:CipherValue>
</xenc:CipherData>
<xenc:ReferenceList>
<xenc:DataReference URI="http://tempuri.org"/>
</xenc:ReferenceList>
<xenc:CarriedKeyName>xenc:CarriedKeyName</xenc:CarriedKeyName>
</encryptedKey>
</dokumentPakke>
</pre>
@@ -17,8 +17,8 @@ Avsender vil kunne få kostnader knyttet til varslinger på Sms.
h4. Eigenskapar

|_. Identifikator |_. Granularitet |_. Datatype |
|"epostVarsel":EpostVarsel| 0..1 | sdp:EpostVarsel":EpostVarsel |
|"smsVarsel":SmsVarsel | 0..1 | "sdp:EpostVarsel":SmsVarsel |
|"epostVarsel":EpostVarsel| 0..1 | "sdp:EpostVarsel":EpostVarsel |
|"smsVarsel":SmsVarsel | 0..1 | "sdp:SmsVarsel":SmsVarsel |


h4. Xml eksempel

0 comments on commit eb61d0d

Please sign in to comment.