Skip to content
Permalink
Browse files

Lag til referanse til gjeldende sikkerhetsarkitektur

  • Loading branch information...
kjorlaug committed Jan 12, 2017
1 parent a06caab commit ec89a58d8c313d74bcd318645c391568cd20b410
Showing with 1 addition and 3 deletions.
  1. BIN innledning/Sikkerhetsarkitektur.pdf
  2. +1 −3 innledning/index.textile
Binary file not shown.
@@ -21,6 +21,4 @@ h2. Oversikt
Sikker digital posttjeneste er en felles løsning for offentlige virksomheter for å sende brev digitalt til innbyggere.
Dette avsnittet er en overordnet beskrivelse av den underliggende virksomhetsarkitekturen for Sikker Digital Post.

For mer informasjon bør man lese dokumentet "Arkitekturbeskrivelse for Sikker Digital Post":ArkitekturbeskrivelseforSikkerdigitalposttjenestev1.0.pdf.


For mer informasjon bør man lese dokumentet "Arkitekturbeskrivelse for Sikker Digital Post":ArkitekturbeskrivelseforSikkerdigitalposttjenestev1.0.pdf og "Sikkerhetsarkitektur":Sikkerhetsarkitektur.pdf.

0 comments on commit ec89a58

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.