Skip to content
Permalink
Browse files

ryddet i design på tabell

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Jun 11, 2014
1 parent 4328727 commit f0575a7ec81db318601577dd325c99dfe042d86a
Showing with 10 additions and 11 deletions.
  1. +10 −11 feilhandtering/teknisk.textile
@@ -17,7 +17,7 @@ Det overordnede prinsippet for sending av en melding, er failfast - det vil si a
Postkassene bør gi en EBMS-feil og/eller SOAP Fault dersom det er transport (SOAP/EBMS) eller routing problematikk (SBDH). Ellers bør "Feil":../meldinger/FeilMelding. Dette sikrer at feilene i flyter tilbake til avsender i de tilfeller avsender har gjort feil.

table(table table-striped).
|_. Feiltype? |_. Hva gjør Avsender? |_. Hva gjør Meldingsformidler(MF)? |_. Hva gjør Postkasseleverandør(PK? |_. Hva gjør MF hvis PK svarer med soap fault? |
|_. Feiltype? |_. Hva gjør Avsender? |_. Hva gjør Meldingsformidler(MF)? |_. Hva gjør Postkasseleverandør(PK)? |_. Hva gjør MF hvis PK svarer med soap fault? |
| Ugyldig XML | Manuell håndtering | HTTP 400 | HTTP 400 | Manuell håndtering |
| WS-security | Manuell håndtering | SOAP-fault (EBMS-signal) | SOAP-fault (EBMS-signal) | Manuell håndtering |
| EBMS-feil | Manuell håndtering | SOAP-fault + EBMS-signal | SOAP-fault + EBMS-signal | Manuell håndtering |
@@ -28,7 +28,10 @@ table(table table-striped).
| Feil i ASIC (signering/kryptering) | Manuell håndtering | N/A | "Feil":../meldinger/FeilMelding | Manuell håndtering |
| Intern feil i system | Prøver på ny senere | SOAP-fault + EBMS-signal (Other) | SOAP-fault + EBMS-signal (Other) | Prøver på ny senere |

Responser:
h3. Feilmeldinger / kvitteringer

Følgende responser kan Avsender forvente å få tilbake dersom feilen over oppstår.

table(table table-striped).
|_. Feiltype? |_. Respons |
| Kan ikke validere signaturene (manglende eller feil i signatur) | EBMS error: SignatureValidation |
@@ -37,16 +40,12 @@ table(table table-striped).
| Ukjent organisasjonsnummer | EMBS error: FailedAuthentication |
| Feil bruk av eller feil verdier på felter i EBMS | EBMS Error: ValueInconsistent eller ValueNotRecognized |
| Feil bruk av eller feil verdier på felter i SBDH | EBMS Error: ValueInconsistent eller ValueNotRecognized |
| Feil eller manglende signatur på SBD | EBMS error: SignatureValidation |
| Postkasse kan ikke dekryptere dokumentpakke | "Feil":../meldinger/FeilMelding type:KLIENT detaljer:"Kan ikke dekryptere" |
| Manglende eller feil signatur inni dokumentpakke | "Feil":../meldinger/FeilMelding type:KLIENT detaljer:"Feil signatur" |
| Feil bruk av eller feil verdier i SBD melding | "Feil":../meldinger/FeilMelding type:KLIENT detaljer:"Feil i manifest" |
| Feil bruk av eller feil verdier på felter | "Feil":../meldinger/FeilMelding type:KLIENT detaljer:"Ugyldig verdi ... " |
| Feil eller manglende signatur på SBD | EBMS error: SignatureValidation |
| Postkasse kan ikke dekryptere dokumentpakke | "Feil":../meldinger/FeilMelding type:KLIENT detaljer:"Kan ikke dekryptere" |
| Manglende eller feil signatur inni dokumentpakke | "Feil":../meldinger/FeilMelding type:KLIENT detaljer:"Feil signatur" |
| Feil bruk av eller feil verdier i SBD melding | "Feil":../meldinger/FeilMelding type:KLIENT detaljer:"Feil i manifest" |
| Feil bruk av eller feil verdier på felter | "Feil":../meldinger/FeilMelding type:KLIENT detaljer:"Ugyldig verdi ... " |
| Sending av ukjente payloads som SOAP body | EBMS error: FeatureNotSupported |
| Intern feil | EBMS error: Other |


0 comments on commit f0575a7

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.