Skip to content
Permalink
Browse files

Oppdaterte dokumentasjon for kvitteringstype

  • Loading branch information...
landro committed Dec 11, 2014
1 parent a155a32 commit f1071ee1100e7b500c0b8f9fbc742ec0b7c0b3cf
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 xsd/sdp-kvittering.xsd
@@ -39,7 +39,7 @@
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
For digital post: Postkasseleverandøren har levert brevet til mottakers digitale postkasse.
For fysisk post : Utskrift og forsendelsestjenesten har tildelt dette brevet til en utskriftsjobb.
For fysisk post : Utskrift og forsendelsestjenesten har startet produksjon.
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:complexType>

0 comments on commit f1071ee

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.