Skip to content
Permalink
Browse files

lagt til info om meldingsstruktur

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Mar 20, 2014
1 parent 3d454ff commit f24244e544cd71345f48d394d7eac8ca4a9f887b
Showing with 15 additions and 0 deletions.
  1. BIN illustrasjoner.vsd
  2. BIN meldingsstruktur.jpg
  3. +15 −0 meldingsstruktur.textile
BIN +44 KB illustrasjoner.vsd
Binary file not shown.
BIN +112 KB meldingsstruktur.jpg
Binary file not shown.
@@ -0,0 +1,15 @@
---
layout: default
title: Meldingsstruktur
headtitle: Oppslagstjenesten for kontakt og reservasjonsregisteret
---

h3. Meldingsstruktur

Meldingen som sendes i Sikker Digital Post er basert på følgende standarder:
* "AS4 profilen":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/profiles/AS4-profile/v1.0/os/AS4-profile-v1.0-os.html av "ebMS 3.0":http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/core/os/ebms_core-3.0-spec-os.pdf
* vedlagt en "Associated Signature Container (ASiC)":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102900_102999/102918/01.03.01_60/ts_102918v010301p.pdf i samsvar med "XAdES":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts%5C101900_101999%5C101903%5C01.04.02_60%5Cts_101903v010402p.pdf

Illustrert på følgende måte:

!{width:80%}meldingsstruktur.jpg!

0 comments on commit f24244e

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.